Szabályzat

A Színházművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetem és jogelődjei karain vagy azok jogelődjein végzett hallgatók, valamint az Egyetemmel és jogelődjei karaival vagy azok jogelődjeivel korábban jogviszonyban álló oktatók, kutatók és művészek  és az Egyetem közötti kapcsolattartás intézményesített kereteinek biztosítására az alábbi szabályzatot alkotja. 
  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. § 
(1) Az Egyetem és jogelődjei valamennyi olyan volt hallgatója, volt oktatója, kutatója, művésze aki az Egyetemmel való intézményesített kapcsolattartás érdekében a jelen szabályzat szerinti regisztrációt megteszi, az ALUMNI tagságát alkotja.

(2) A jelen Szabályzat 
a) az ALUMNI tagjaira; 
b) az ALUMNI Testületére, illetve annak tagjaira; 
c) az ALUMNI Titkárságára; 
d) az ALUMNI Programtanácsára, valamint 
e) az Egyetem karai alumni szervezeteire és azok felelőseire vonatkozik
 
 
AZ  ALUMNI CÉLJA

2. § 
(1) Az ALUMNI célja: 
a) az Egyetem és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói, művészei és az Egyetem közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése, egyetemi hagyományok ápolása; 
b) az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, művészek egymás közötti, illetve az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, művészek és az Egyetem jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése; 
c) kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése; 
d) adománygyűjtés, anyagi támogatások szervezése az Alumni szervezet működtetéséhez, céljai megvalósításához, valamint a hatályos intézményfejlesztési tervben szereplő legfontosabb feladatok végrehajtásához, ennek érdekében kapcsolattartás a Prospero Alapítvánnyal az Alumni szervezet pénzügyi forrásainak megteremtése és folyamatos biztosítása, valamint a kari tagozatok az Egyetem létesítményei számára címzett támogatások megszerzése érdekében.

(2) Az ALUMNI ezen céljainak biztosítása érdekében 
a) rendszeresen tájékoztatja az egykori hallgatókat, oktatókat, kutatókat, művészeket és az Egyetem oktatóit a különféle programokról 
b) biztosítja a címzett támogatásoknak az adományozó szándékával megegyező 
felhasználását.

 
Az ALUMNI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
Az ALUMNI Szervezet 
3. §
 
(1) Az ALUMNI Tagozatokból áll (a továbbiakban: Tagozat). 
(2) A Tagozatok felelősei kapcsolatot tartanak és együttműködnek az ALUMNI Titkárságával és egymással a különféle szolgáltatások megszervezése folyamán.
(3) A Tagozatok együttműködnek az ALUMNI Titkárságával az ALUMNI tagjainak toborzása terén. 
4. § 
(1) Az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, művészek központi regisztrációjukkal egyidejűleg jogosultak a tagozati alumni-regisztrációra is. 

Az  ALUMNI Testület 
5. §
 
(1) Az ALUMNI Testület (továbbiakban: Testület) az ALUMNI elvi irányítását ellátó szerve. 
(2) A Testület elnöke az Egyetem mindenkori Rektora. 
(3) A Testület tagja még az Egyetem Elnöke és a (4) bekezdésben meghatározott képzési területekről egy-egy tagot kell kinevezni tagozatonként. 
(4) A Testület Tagja olyan, az Egyetem és az Egyetem alumni tevékenysége iránt elkötelezett személy lehet, aki az alábbi képzési terület valamelyikén kiemelkedő teljesítményt nyújt(ott): 
a) színházművészet 
b) színháztudomány 
c) zeneművészet és zenepedagógia 
d) képzőművészet és látványtervezés

6. § 
(1) A Testület Tagjait a Rektor – a tagozatokat alkotó egységek vezetőivel és az Egyetem Elnökével  folytatott konzultációt követően – nevezi ki négy évre. A Testület Tagjainak kinevezése korlátlan alkalommal megismételhető.
(2) A Testület Tagjainak kinevezése megszűnhet 
a) a kinevezésben meghatározott négy év elteltével; 
b) lemondással; 
c) a kinevezés visszavonásával.

7. § 
A Testület Tagja jogosult írásban lemondó nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatot az ALUMNI Titkárságához kell eljuttatni. A Testületi Tagság a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szűnik meg.

8. §

Amennyiben a Testület Tagja az  ALUMNI céljaival ellentétesen cselekszik, feladatát nem látja el és az Egyetem  szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, kinevezését a Rektor visszavonhatja. A kinevezés visszavonásáról a Rektor a Testület és az érintett Tagozat véleményének ismeretében dönt.

9. § 
(1) A Testület Tagjainak feladatai: 
a) az Egyetem sokszínűségének reprezentálása; 
b) az ALUMNI működési stratégiájának kidolgozása; 
c) támogatók felkutatása, a támogatókkal való együttműködés, illetve a támogatások felhasználási elveinek és a felhasználások pénzügyi és adójogi jogszabályoknak megfelelő feltételeinek kidolgozása; 
d) tag kizárásának vizsgálata és a kizáró határozat meghozatala; 
e) a Testület Tagja kinevezésének visszavonásához kapcsolódó vizsgálat lefolytatása és a kinevezés visszavonását kimondó határozat meghozatala. 
(2) A Testület negyedévente egyszer ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A Testület által hozott döntéseket határozatba kell foglalni. A Testület határozatairól az együttműködés érdekében értesíteni kell a Tagozatokat. 
(3) A Testület Tagjait munkájukért külön juttatások nem illetik meg. 
 
Az  ALUMNI Programtanácsa 
10. §
 
(1) Az ALUMNI Programtanácsa (továbbiakban: Programtanács) az ALUMNI operatív működtetéséért felelős testület, amely e feladatkörében: 
a) koordinálja az ALUMNI programjait; 
b) részt vesz az ALUMNI programjainak kialakításában, megszervezésében és lebonyolításában; 
c) egyeztet a Tagozatok alumni programjairól. 
(2) A Programtanács elnöke a rektor, vagy az általa megbízott személy. A Programtanács tagjai a tagozatok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált egy-egy személy. 
(3) A Programtanács rendszeresen ülésezik. Az üléseken a delegáltak beszámolnak az elmúlt időszak fejleményeiről, és kidolgozzák az elkövetkezendő időszak stratégiáját és programtervezeteit.

Az ALUMNI Titkárság 
11. § 
(1) Az ALUMNI Titkárság feladatait a Rektori Titkárság a rektor által kijelölt személy irányítása alatt látja el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását a Rektori Titkárság keretében kell biztosítani. 
(3) Az ALUMNI Titkárság feladatai: 
a) jelentkezések regisztrálása; 
b) a regisztrált személyek nyilvántartása; 
c) tájékoztatás adása; 
d) az  ALUMNI Testület folyamatos tájékoztatása, a negyedévenkénti ülések 
előkészítése; 
e) az ALUMNI működésével kapcsolatos adminisztratív tennivalók ellátása; 
f) kapcsolattartás a Prospero Alapítvánnyal ; 
g) kapcsolattartás a Tagozati alumni felelősökkel. 
 
 
AZ  ALUMNI TAGJAI
 
A tagsági jogviszony 
12. § 
(1) Az ALUMNI tagjai 
a) az Egyetem egykori hallgatói, oktató, kutatói, nem oktató-kutató közalkalmazottai, együttműködő művészei 
b) az Egyetem jelenlegi oktatói, kutatói, nem oktató-kutató közalkalmazottai lehetnek, együttműködő művészei 
(2) A jelen szabályzat alkalmazásában 
a) egykori hallgató, aki az Egyetem bármely karán, vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon 
aa) legalább négy féléven keresztül hallgatói jogviszonyban állt, továbbá 
ab) korábbi rendszerű képzés szerinti szakon, alapképzési, mesterképzési szakon oklevelet, illetve doktori képzésben fokozatot szerzett, függetlenül a tagozattól, valamint, aki a különböző karok, karok szakmai felügyelete alatt indított posztgraduális képzéseken szerzett oklevelet, valamennyi jelen alpontban írt esetben függetlenül attól, hogy jelenleg fennáll-e hallgatói jogviszonya az egyetemmel; 
b) egykori oktató, kutató, nem oktató-kutató közalkalmazott, művész az, aki az Egyetem bármely karán, vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon történő munkavégzés céljából az Egyetemmel vagy jogelődjeivel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állt vagy a Stúdió Színház produkcióiban részt vett. 
(3) A tagsági jogviszony regisztrációval létesül. A regisztráció ingyenes. A tagsági jogviszony határozatlan időtartamra szól. 
 
Társult tagság 
13. § 
(1) Az ALUMNI társult tagjai lehetnek azok a személyek, akik – bár nem az Egyetem valamely karán szereztek oklevelet – az  ALUMNI tagjai szeretnének lenni és szakterületükön, illetve munkásságuk során az Egyetem szellemiségével összhangban álló, kiemelkedő tevékenységet nyújtanak, illetve nyújtottak. 
(2) A jelen szakasz (1) bekezdésben meghatározott személyek társult tagságáról a Testület dönt. 
 
A tagok jogai 
14. § 
(1) Az ALUMNI tagjai jogosultak 
a) részt venni az ALUMNI és a Tagozat által szervezett kulturális, tudományos és sportprogramokban; 
b) az ALUMNI elektronikus kiadványaira; 
c) hozzáférni az ALUMNI adatbázishoz; 
d) részt venni az ALUMNI által szervezett rendezvényeken. 
(2) Az (1) bekezdésben írt szolgáltatások meghirdetésekor az ALUMNI Titkárság külön felvilágosítást ad arról, hogy a kérdéses szolgáltatás ingyenesen vagy térítés ellenében vehető igénybe. 
(3) A kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások mértékéről, illetve ezek körének esetleges bővüléséről az  ALUMNI Titkárság nyújt felvilágosítást. 
 
A tagok kötelességei 
15. § 
(1) Az ALUMNI tagjai a 11. § (3) bekezdése szerinti regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy elfogadják jelen szabályzatot és betartják az abban foglaltakat, tagsági jogviszonyuk fennállása alatt az Egyetem jó hírének megőrzésére törekszenek és tartózkodnak minden, az Egyetem szellemiségével össze nem egyeztethető magatartástól. 
(2) Az ALUMNI Tagok tagsági viszonyukkal nem élhetnek vissza, az adatbázist kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatják. 
(3) Az ALUMNI tagsági jogviszony és az ehhez kapcsolódó jogosultságok másra át nem ruházhatóak. 
(4) Az  ALUMNI kapcsán az Egyetem tudomására jutott személyes adatok kezelése kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történhet. 
 
A tagsági jogviszony megszűnése 
16. § 
(1) A tagsági jogviszony megszűnhet 
a) kilépéssel (a tag nyilatkozata alapján); 
b) kizárással. 
(2) Az ALUMNI tagja írásban nyilatkozhat arról, hogy ki szeretne lépni az ALUMNI-ból. A nyilatkozatot az ALUMNI Titkárságához kell eljuttatni. A tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szűnik meg. 
(3) A tagsági jogviszony kizárással is megszűnhet, amennyiben a tag az  szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve ha az ALUMNI céljaival ellentétesen cselekszik és visszaél tagsági jogviszonyával. A kizárást indokoló körülmények vizsgálata és az esetleges kizáró határozat meghozatala az ALUMNI Testület hatáskörébe tartozik. A kizárásról az ALUMNI Testület egyszerű többséggel határoz.