Felvételi követelmények

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:


 A.  SZÍNMŰVÉSZET szak:  

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga):  

A zenei képesség és mozgáskészség felmérése, versmondás

A vizsga menete: 

 

a.) Zenei képességek felmérése:

A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely a vizsgabizottság által kért feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalokból  (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.). A vizsgarepertoárban szerepelnie kell egy kíséret nélküli (a capella)  dalnak,  valamint  egy-két kíséretes zenei alkotásnak (sanzon, kuplé, daljáték részlet, operett, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze. 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).   

 

Mozgáskészség felmérése:

A jelentkezőnek össze kell állítania egy maximum 2-3 perces rövid koreográfiát, melyet a bizottság kérésére el kell táncolnia. Továbbá el kell végeznie a vizsgabizottság által előírt feladatokat, melyek főként a mozgáskészség felmérésére irányulnak. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező.

       b.)   Versmondás:

A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját  vizsgarepertoárjából.

 

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga): 

Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete: 

a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot; 

b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból; 

c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára. 

 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe. 

 

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint 2-3 éneket.

 

B. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK - MOZGÁSMŰVÉSZET szak:  

 1. SZAKASZ: kizáró jellegű gyakorlati vizsga – (elfogadott / elutasított)

a. Zenei képességek felmérése:

A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely különböző típusú feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalból (sanzon, kuplé, operett, daljáték, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze. A jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).   

b. Koreográfiai tájékozottság felmérése egy előadásrészlet felvételének elemzése alapján. 

 

2. SZAKASZ: 

1. Rögtönzött mozgásetűd egy, a bizottság által megadott zenei téma alapján.  Időtartam : 3-5 perc;

2. 3-5 tánc bemutatása a jelentkező saját repertóriumából. 

 

Megjegyzés: A jelentkező által, a beiratkozáskor benyújtandó vizsgarepertóriumnak kötelező módon min. 5 táncot / koreografikus összeállítást kell tartalmaznia (néptánc / modern tánc / társas tánc / versenytánc), élő-, vagy gépzenei kísérettel. 

              

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük figyelembe.

 

C.  TEATROLÓGIA  szak:  

- Érettségi átlag 75% 

- A színházi műveltség felmérése 25%  (Egy színházi előadás részletének elemzése első látásra) 

(A színházi műveltség felmérése szóbeli vizsga. A felvételiztető bizottság a jelölt színházi tájékozottságát méri fel, annak alapján, hogy milyen előadásokat látott, milyen drámákat olvasott, hogyan vélekedik a látott és olvasott élményeiről.)

 

Ajánlás: A felvételi vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk:

- minél több, a színházakban jelenleg műsoron levő előadás megtekintését;

- a 9-12. osztályos magyar irodalom tankönyvekben szereplő drámák és a drámai műnemre vonatkozó leckék felfrissítését;

- a Fazekas Enciklopédia: enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm  a drámai műfajokra vonatkozó szócikkeinek konzultálását;

- a www.hamlet.ro, www.szinhaz.hu színházi portálok böngészését.

 

 

 D. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ – FORGATÓKÖNYV- ÉS REKLÁMÍRÁS, MÉDIA szak: 

1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyból: 

• Magyar nyelv és irodalom (IX. – XII. osztályos tananyag)

 

2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk:

• Érvelési képesség;

• Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban;

• Egy (fiktív vagy valós) probléma megoldása kommunikációs eszközök segítségével. 

 A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll:

- 30% érettségi átlag;

- 30% az írásbeli vizsga jegye;

- 40% a szóbeli vizsga jegye.

Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, az írásbeli vizsga jegye a döntő. 

 

E. ZENE szak: 

1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel):      

Zenei képességek felmérése. 

2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája):   

A vizsga menete: 

a). Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat 12-24 ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával. 

b). Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét. 

c). Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak: 

hangköztan,  hangsorismeret,  hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések. 

 

Bibliográfia: 

Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000 

Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986 

Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek 

 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@remove-this.uat.ro vagy uat@remove-this.uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.

 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, felveteli@remove-this.uat.ro, http://www.szini.ro