Felvételi követelmények

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

 

A. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK – SZÍNMŰVÉSZET szak:  

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga):  

Versmondás, a zenei képesség és mozgáskészség felmérése. 

A vizsga menete: 

 

a.) Versmondás:

    A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját  vizsgarepertoárjából.

b.) Zenei képességek felmérése:

A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely a vizsgabizottság által kért feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalokból  (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.). A vizsgarepertoárban szerepelnie kell egy kíséret nélküli (a capella)  dalnak,  valamint  egy-két kíséretes zenei alkotásnak (sanzon, kuplé, daljáték részlet, operett, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze. 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).   

Mozgáskészség felmérése:

A jelentkezőnek össze kell állítania egy maximum 2-3 perces rövid koreográfiát, melyet a bizottság kérésére el kell táncolnia. Továbbá el kell végeznie a vizsgabizottság által előírt feladatokat, melyek főként a mozgáskészség felmérésére irányulnak. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező.     

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga): 

Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete: 

a.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból; 

b.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot;

c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára. 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ b.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe. 

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint 2-3 éneket.

 

B. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK – BÁBMŰVÉSZET szak:  

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga): 

Versmondás, a zenei képesség, ritmusérzék és mozgás, valamint bábmozgatási készség felmérése.

A vizsga menete: 

a.) A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját vizsgarepertoárjából;

b.) A jelentkezőnek énekelnie és táncolnia kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dallamra (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret vagy hangkazetta, hangszer használata),  majd egy báb vagy tárgy segítségével el kell végeznie a vizsgáztató bizottság által kért zenés, ill. ritmusgyakorlatokat. Erre a vizsgára  fekete mozgásruha és balettcipő használata kötelező; 

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga):

Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), 

Bábimprovizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete: 

a.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget 

a saját vizsgarepertoárból; 

b.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot; 

c.) A jelentkező  egy bábu  vagy  tárgy  felhasználásával  rövid színpadi jelenetet rögtönöz a vizsgabizottság által megadott témára.  

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ b.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe. 

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint egy-két éneket és dallamot (a táncpróbához). 

• A színművészet és bábművészet szakra egyaránt jelentkezők számára nem kötelező két különböző vizsgarepertoár összeállítása.

 

C. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK - RENDEZŐ szak:  

1.SZAKASZ (kizáró jellegű szóbeli vizsga): 

Megfigyelőképesség, vizuális memória, alkotó képzelet, drámai érzék felmérése, drámai sűrítés képességének  felmérése

A vizsga menete:

a) A jelentkezőnek elemeznie kell egy fényképet vagy festményt. A vizsga során a jelöltnek bizonyítania kell vizuális memóriáját, kreatív fantáziáját, azon képességét, hogy a képzeletbelit valóságosra fordítsa; hogy a képbe foglalt világot behatárolja; bizonyítania kell megfigyelő- és elemzőképességét, vizuális memóriáját (miután visszaadta a képet); meg kell ragadnia a közlés szándékát (hogy mit akart kifejezni a szerző, címet kell adnia a műnek);

b) Egy szöveg adott cél alapján történő  tömörítése, lerövidítése illetve átalakítása;

c) Egy valóságos apróhirdetés elemzése. A vizsga célja a jelentkező alkotó képzeletének, drámai érzékének és azon képességének a felmérése, hogy valóságos élethelyzeteket és személyeket teremtsen, felépítsen egy, a hirdetés által sugallt drámai helyzetet (konkrét adatokkal, következtetésekkel, életrajzokkal, karakterekkel, viszonyokkal, stb.);

d) A vizsgarepertoár valamelyik drámájából választott szereplőnek a drámai szövegen kívüli helyzetben való elképzelése, a helyzet kiépítése; egy drámai szereplő pszichológiai elemzése, a történelmi-társadalmi környezet és valóság érzékelése;  a  színpadi képekben való gondolkodás képességének felmérése; a szereplők személyiségének ismerete, képzettársítás felmérése; azon képességének ellenőrzése, hogy  közvetlen kapcsolatot teremtsen két szereplő között, akik a dráma szövege szerint nem találkoznak, hogy javaslatot tegyen a szereposztásra, stb. 

2. SZAKASZ (szóbeli és gyakorlati vizsga):

Drámaelemzés és színrevitel: egy drámai mű elemzése a felvételi vizsga anyagából; az elemzett dráma egyik részletének színrevitele

A vizsga első része egy drámai mű elemzéséből áll, a színpadi jelenetekbe való átültetés szándékával. A vizsga második részében a jelentkező színpadra viszi az elemzett drámai mű egy rövid részletét (amely a vizsgatételben szerepel)  a rendelkezésére álló szereposztással, díszlettel és kellékek felhasználásával. A vizsgabizottság biztosítja a jelentkezőknek a sokszorosított szövegeket és a tétel előkészítéséhez szükséges időt.

A rendezői szak kötelező vizsgaanyagát az egyetem székhelyén lehet tanulmányozni.

Ha két jelentkező médiája azonos, a rövid részlet színpadra vitelénél elért jegyet vesszük tekintetbe.

Felvételi vizsgaanyag (vizsgarepertoár):

1.Szophoklész: Antigoné

2.William Shakespeare: Hamlet

3.J.B.P. Moliere:Tartuffe

4.A.P. Csehov: Három nővér

5.B.Brecht: A szecsuani jólélek

6.I.L. Caragiale: Zűrzavaros éjszaka

7.Örkény István:Tóték

8.Molnár Ferenc: Liliom

9.Pintér Béla: Parasztopera‎

 

D.    KOREOGRÁFIA szak: 

  1. SZAKASZ: kizáró jellegű gyakorlati vizsga – (elfogadott / elutasított)

a.Zenei képességek felmérése: A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely különböző típusú feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalból (sanzon, kuplé, operett, daljáték, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze.

A jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).   

b. Koreográfiai tájékozottság felmérése egy előadásrészlet felvételének elemzése alapján.

2. SZAKASZ: 1. Rögtönzött mozgásetűd egy, a bizottság által megadott zenei téma alapján.  Időtartam: 3-5 perc;

2. 3-5 tánc bemutatása a jelentkező saját repertóriumából.

 Megjegyzés: A jelentkező által, a beiratkozáskor benyújtandó vizsgarepertóriumnak kötelező módon min. 5 táncot / koreografikus összeállítást kell tartalmaznia (néptánc / modern tánc / társas tánc / versenytánc), élő-, vagy gépzenei kísérettel.   

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük figyelembe.

 

E. LÁTVÁNYTERVEZŐ szak: 

 1. SZAKASZ: kizáró jellegű – (elfogadott / elutasított) 

- a képzőművészeti készségek illetve az alkotói fantázia felmérése: 

a) egy színes kompozíció elkészítése, a vizsgáztató bizottság által kijelölt téma alapján (5 óra);

b) 6 db. gyorsvázlat, élő modell után (6x10 perc=1 óra); 

2. SZAKASZ: 

Egy, a versenyrepertoárban szereplő színmű díszlet- és jelmezterveinek elkészítése (3 óra). 

Versenyrepertoár: 

1. Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél 

2. Molnár Ferenc: Liliom 

3. William Shakespeare: Romeo és Júlia 

4. Molière: Fösvény 

5. Carlo Goldoni: Két úr szolgája 

6. Cehov: Sirály 

7. Eugen Ionesco: A kopasz énekesnő

Megjegyzés: A felvételizőknek az iratokhoz mellékelniük kell egy személyes munkákból álló mappát (minimum 10 munka). A felvételi vizsgán elfogadott kivitelezési technikák: ceruza, szén, tus, tempera, akvarell, akril, filctoll, színes ceruza, pasztell, vegyes technika.

A rajztáblát, bakot, papírt az egyetem biztosítja.

 

F. TEATROLÓGIA  szak:  

- Érettségi átlag 75% 

- A színházi műveltség felmérése 25%  (Egy színházi előadás részletének elemzése első látásra) 

(A színházi műveltség felmérése szóbeli vizsga. A felvételiztető bizottság a jelölt színházi tájékozottságát méri fel, annak alapján, hogy milyen előadásokat látott, milyen drámákat olvasott, hogyan vélekedik a látott és olvasott élményeiről.)

Ajánlás: A felvételi vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk:

- minél több, a színházakban jelenleg műsoron levő előadás megtekintését;

- a 9-12. osztályos magyar irodalom tankönyvekben szereplő drámák és a drámai műnemre vonatkozó leckék felfrissítését;

- a Fazekas Enciklopédia: enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm  a drámai műfajokra vonatkozó szócikkeinek konzultálását;

- a www.jatekter.ro, www.szinhaz.hu színházi portálok böngészését.

 

G. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ – FORGATÓKÖNYV- ÉS REKLÁMÍRÁS, MÉDIA szak: 

1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyból: 

• Magyar nyelv és irodalom (IX. – XII. osztályos tananyag) 

2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk:

•Képalkotó képesség felmérése;

•Egy (fiktív vagy valós) történet elmesélése képek segítségével;

•Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban;

•Érvelési képesség felmérése;

A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll:

- 30% érettségi átlag;

- 30% az írásbeli vizsga jegye;

- 40% a szóbeli vizsga jegye.

Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, a szóbeli vizsga jegye a döntő. 

 

H. ZENE szak: 

1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel):      

Zenei képességek felmérése. 

2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája):   

A vizsga menete: 

a). Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat 12-24 ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával. 

b). Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét. 

c). Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak: 

hangköztan,  hangsorismeret,  hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések.  

Bibliográfia: 

Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000 

Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986 

Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek 


 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@remove-this.uat.ro vagy uat@remove-this.uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.

 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, felveteli@remove-this.uat.ro, http://www.szini.ro