Felvételi követelmények

I. SZÍNMŰVÉSZET szak 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki) 

 Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében.

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki) 

 Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

Ajánlott könyvészet*:

1. Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;

2. Fischer-Lichte, Erika: A dráma története, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;

3. Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.

4. Simhandl, Peter: Színháztörténet, Budapest, Helikon Kiadó; 1998;

5. Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában

 

II. BÁBMŰVÉSZET szak 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki) 

Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében, a vizsgabizottság által feltett kérdések alapján.

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki) 

Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

Ajánlott könyvészet*:

1. Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;

2. Fischer-Lichte, Erika: A dráma története, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;

3. Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.

4. Simhandl, Peter: Színháztörténet, Budapest, Helikon Kiadó; 1998;

5. Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában

 

III. A RENDEZÉS MŰVÉSZETE szak

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki): 

A színházi műveltséget felmérő interjú 

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga, a végső jegy 70%-át teszi ki) : 

A jelölt által készített, a színpadi művészetek (színház, zenés színház, rádiószínház, tévészínház, bábszínház) területéhez tartozó egyéni művészi projekt megvédése. Ez a művészi elképzelés szóbeli kifejtését, valamint bármely más, koncepciót alátámasztó eljárás (vázlat, képek, videófelvétel) bemutatását jelenti.  A művészi elképzelés kifejtését nyomtatott formában a beiratkozáskor kell benyújtani. 


IV. TEATROLÓGIA. MŰVELŐDÉSSZERVEZÉS (IMPRESSZÁRIÓ) szak

 A felvételi vizsgának egyetlen szakasza van: 

Egy kutatási terv bemutatása, amely vagy a Teatrológia (színháztudomány) vagy a művelődésszervezés szakterületéhez tartozik. 

A kutatási tervet a beiratkozáskor, nyomtatott formában  kell benyújtani.

Az alábbiakban szempontokat javasolunk a teatrológia (színháztudományi) és a művelődésszervezés(kulturális menedzsment) tárgyú projektek elkészítéséhez: 

A) Teatrológia (színháztudományi) kutatási terv kidolgozásának javasolt kritériumai: 

- a kutatás címe

- a kutatási terület megnevezése (pl. színháztörténet, színházesztétika, színházantropológia stb.)

- a kutatási téma megjelölése

- a kutatás leírása (problematizálás, célkitűzés, szakaszok, esetlegesen módszertani kérdések felvetése)

- könyvészet

A terv  terjedelme 4-5 oldal.

 B) Kulturális menedzsment-projekt összeállításának javasolt kritériumai: 

- a projekt címe 

- az esemény/ eseménysorozat/ intézmény/ rendezvény/ (lehet fiktív is) leírása, szervezési szempontjainak kifejtése és értelmezése, célkitűzései

- a célközönség, a várt eredmények és hatás (hatások)

- az intezményi keret és a kivitelezők adatai (lehet fiktív)

- a leírt esemény/ eseménysorozat/ intezmény/ rendezvény/ szakaszainak leírása

- költsegvetési terv

- lebonyolítási ütemterv

A terv  terjedelme 5-7 oldal; beiratkozáskor elektronikus formában is csatolni kell a projekthez.


V. DRÁMAÍRÁS szak

1. SZAKASZ - írásbeli vizsga

     - egy drámai helyzet kiépítése és színpadszerű drámaszöveg kidolgozása a bizottság által megadott témára    

2. SZAKASZ – szóbeli vizsga

     - a beiratkozáskor leadott projekt (drámai szöveg és indoklás) bemutatása, megvédése.

A vizsga két szakaszán elért eredmény fele-fele arányban számít a végső jegy összetételében. A licenciátusi vizsgán elért jegyet nem vesszük figyelembe. Beiratkozáskor a jelentkezőknek dossziét kell leadniuk*, amely tartalmazzon: egy drámatervezetet, a terv  írásos indoklását és a jelentkező által írt drámai szövegeket (5-10 oldal). Az indoklás terjedelme 3-5 gépelt oldal.

*Pontosítás:

Az alábbiakban a jelöltek javaslatokat találnak arra nézve, hogy milyen típusú drámai szövegeket iktathatnak a dossziéba 5-10 oldalnyi terjedelemben:

1. Színpadi jelenet a Szakítás-ról személyes tapasztalatok, élmények alapján (lehet egy pár, két barát vagy szülő-gyerek szakítás is). A szövegből derüljön ki a szereplők karaktere, előtörténete, az a helyzet, amely a szakítást kiváltotta (max. 3 oldal)

2. Válasszon ki egy olyan újsághírt, cikket a napi sajtóból, amely érzése szerint drámai konfliktust tartalmaz, és vázolja, hogyan építene jelenetet, színpadi cselekvést köré. Rövid párbeszéddel érzékeltesse az elképzelt jelenet világát, stílusát. A cikket is mellékelje a drámaötlethez. (max. 2 old). 

3. "Fordítsa le" mai magyar nyelvre a "Lenni vagy nem lenni" monológot a Hamletből (ford. Arany János), megőrizve  a drámai szituáció által hordozott érzelmi, indulati töltést. Az átírás nyomán prózai szöveg szülessen (max. 1 oldal).

4. A jelölt által benyújtott drámtervezet drámai formában kidolgozott jelenetei, részei (tetszőleges számú drámai szöveg)

Csatolhatók még bemutatkozó szövegek: 

- Önéletrajz  szubjektív módon - személyes érzések, hangulatok, kétségek jegyében. (max. 2 oldal)

- Saját szépirodalmi alkotás, amelyről úgy érzi, kifejezi a személyiségét (vers, rövidpróza, jelenet stb. - lehet korábbi, már publikált mű is)


VI. ALKALMAZOTT BÁBMŰVÉSZET

Gyakorlati vizsga:

10-15 perces egyéni műsor bemutatása (monológ, bábjáték, részlet egy animációs szerepből) bábuval vagy tárggyal.

 

VII. MŰVÉSZETEK ÉS ÚJ MÉDIA

A jelölteknek a beiratkozáskor a kért iratokkal együtt egy audiovizuális alkotást (fotómappa, rövidfilm, dokumentumfilm, rádiójáték, stb.) is mellékelniük kell DVD vagy más digitális adattárolón.

A felvételi egy szakaszból áll:

- az audiovizuális alkotás bemutatása; 

- szakmai beszélgetés a bemutatott munka műfaji jellegzetességeiről, elkészítésénél alkalmazott technikákról. Az interjú célja a jelölt audiovizuális műfajú munkák elkészítéséhez szükséges készségeinek felmérése.

 

VIII. KORSZERŰ ZENEI KONCEPCIÓK

1. SZAKASZ - szóbeli vizsga (a végső jegy 25 %-a) 

Általános zenei ismereteket felmérő interjú.

2. SZAKASZ - írásbeli és szóbeli vizsga (a végső jegy 75 %-a)

  Egy kutatási terv bemutatása a zenetudomány területén.

A 3-5 oldalas kutatási tervet nyomtatott formában a beiratkozási okiratcsomóval együtt kell leadni.

 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.