Évadzáró eseménysorozat

Minié­vad­dal, könyvbe­mu­tató­val és bal­lagás­sal zárul az évad a Marosvásárhe­lyi Művészeti Egyete­men. A tanév lejártához közeledve a végzősök min­den előadása utoljára lesz látható május 20 és 22 között a Stúdió Szín­házban. A Minié­vadot megelőzően, május 20-​án Kovács Gabriella könyvbe­mu­tatójára kerül sor, 22-​én pedig az intézmény végző­seinek a bal­lagási ünnep­ségére vár­nak min­den érdeklődőt.

Évadzáró eseménysorozat

Szerdán, 2015. május 20-​án 17 órától dr. Kovács Gabriella Alka­lma­zott szín­ház és dráma – Út a szín­háztól a nyel­vok­tatásig című könyvének bemu­tatójára kerül sor a Stúdió Szín­ház előterében. Az UArt­Press és a Men­tor kiadó gon­do­zásában a Com­mu­ni­tas Alapítvány támo­gatásá­val meg­je­lent kötetet dr. Béres András, a Művészeti Egyetem pro­fess­zora ismerteti. A ren­dezvényen ked­vezménye­sen vásárol­hatók az UArt­Press kiadó könyvei.

A nap foly­tatásaként, szerdán 19 órától a Líra és Epika című pro­duk­ció­val nyit a Minié­vad. Szabó Bor­bála és Varró Dániel fel­nőt­teknek is szóló mese­játéká­nak szövegét a Marosvásárhe­lyi Művészeti Egyetem diák­jai a com­me­dia dell’arte szín­padi nyelvezetével ötvözik. Május 21-​én, csütörtök 19 órától Bertolt Brecht drámája alapján készült A városok sűrűjében látható, Bányai Tamás ren­dezésében.

Pén­teken, május 22-​én délelőtt bal­lagási ünnep­ség keretében találkozhat­nak végző­seinkkel, este pedig 19 órától látható Gáspárik Attila ren­dezésében A tanítónő.