(M)ILYEN GAZDAGOK VAGYUNK(?)

Sütő András–műhelykonferencia, 2014   A huszonegy előadás megszerkesztett szövege a kolozsvári Polis, illetve a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kiadója, az UArtPress közös kiadásában jelenik meg, Lázok János gondozásában.

(M)ILYEN GAZDAGOK VAGYUNK(?)

Felelős kiadó  és előszó: Dávid Gyula.

Kötet- és borítóterv: Birtalan Kölök Zsolt

Kötetbemutató:

2015. augusztus 27, csütörtök 11 órai kezdettel, a Teleki Téka udvarán.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A kötetben  megszerkesztve közölt tanulmányok címét lásd alább, a szerzők betűrendjében.

A kötet függelékében az átlagosnál sokkal részletesebb román és angol  kivonatok tájékoztatják a magyarul nem olvasó szakmabelieket.

 

A KONFERENCIA ELŐADÁSAI /PRELEGERILE CONFERINŢEI

ARADI SCHREINER JÓZSEF: Hogyan  hántsuk le a  Sütő-életmű hagymáját ?/ Cum să decojim ceapa operei  lui  Sütő András?

BALLA ILONA, G.: Előfeltevések Sütő András hálózati kritikai kiadásának módszertani vonatkozásairól /  Câteva premise despre aspectele metodologice ale ediției critice online a operelor lui Sütő András

CRIŞAN, SORIN: Sütő András és  az etikai készenlét állandósága  / Sütő András și permanenţa eticii

CRISTIAN RÉKA: Sütő András műveinek recepciója angol nyelven és az angol-amerikai világban / Recepția operei lui Sütő András în limba engleză și în lumea anglo-americană

CSEKE PÉTER: Új fejezet otthonirodalmunk történetében. Az Anyám könnyű álmot ígér műfajtörténeti háttere / Un nou capitol al „literaturii despre acasă”. Perspectivă de istoria genului asupra volumului  „Un leagăn pe cer

DÁVID GYULA: Sütő-pályaív – a Kriterion felől nézve / Arcul carierei lui Sütő din perspectiva Editurii Kriterion

DEMÉNY PÉTER: Sütő András nemzedéke. Egy csalódás vizsgálata / Analiza unei deziluzii. Generaţia lui Sütő András

ELEK TIBOR: Korszakhatár az életműben: Anyám könnyű álmot ígér / Piatră de hotar în operă: Un leagăn  pe cer

FILEP TAMÁS GUSZTÁV: Egy párhuzam és egy eltérés Szabó Gyula és Sütő András pályaképében / Două secvenţe esenţiale în cariera scriitorilor  Szabó Gyula  şi  Sütő András

JÁKFALVI MAGDOLNA: A kettős beszéd hatalma. Az Advent a Hargitán premierje / Puterea discursului duplicitar. Premiera piesei „Advent pe Harghita de Sütő András

KÁNTOR LAJOS: Önreflexiók – avagy Sütő-levelek kommentárja / Autoreflecții – comentariul scrisorilor lui Sütő András

KOVÁCS DEZSŐ: Sütő András színpadi bemutatóinak magyarországi recepciója / Recepţia premierelor teatrale din Ungaria ale operelor lui Sütő András

KUSZÁLIK PÉTER: Beiträge zur… avagy az életmű kritikai kiadásával  kapcsolatos kérdések / Beiträge zur...sau chestiuni legate de editura critica a operei

LÁZOK JÁNOS: Az ellentett pólusok virtuális azonossága. Hatalom és hatalomközvetítés Sütő András drámáiban / Identitatea virtuală a polurilor opuse. Puterea şi transferul de putere in opera lui  Sütő András

LŐRINCZ JÓZSEF, D.: Sütő András, az igazmondó („parrhesziasztész”) / Parhesia lui Sütő András

MARKÓ BÉLA: Egy félbemaradt kultusz (Sütő András helye a romániai magyar kisebbségpolitikában) / Un cult întrerupt (Poziția lui Sütő András în politica culturală maghiară din România)

MESTER BÉLA: Történelem és elbeszélés a hetvenes években és azután az erdélyi magyar irodalomban / Istorie și narativă în anii ‘70 și următori în literatura maghiară din Transilvania

MOLNÁR GUSZTÁV: Értelmiségi állásfoglalások  az erdélyi magyar irodalomban 1956-ban / Luări de poziție intelectuale în literatura maghiară din Transilvania în 1956

SOLTÉSZ MÁRTON: „Magunkat írjuk tehát”. Sütő András valóságértelmezésének eszmei-poétikai vonatkozásai / „Ne scriem, deci, pe noi înşine.” Aspecte teoretice şi poetice ale interpretării realităţii în operele lui Sütő András

SZÁSZ LÁSZLÓ: „Szerepvivő emberré lettem”  Sütő András Kálvin-portréja / Portretul lui Jean Calvin în piesa „O stea pe rug” de Sütő András

VIDA GÁBOR: Én lenni perzsa  –  Nem ! / Eu este persan – Nu! / I is a Persian – No!