MŰVÉSZETEK A NEVELÉSBEN - Irányvonalak és tendenciák

Nemzetközi Részvételű Tudományos Konferencia   2016. április 21., Marosvásárhely

MŰVÉSZETEK A NEVELÉSBEN - Irányvonalak és tendenciák

A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére: Fejleszthető-e a művészetek iránti érzékenység? Tanítható-e a művészet? Milyen oktatási módszerek alkalmazhatóak a művészetek „átszármaztatására”? A napjainkban zajló művészeti jelenségekre felkészíthet-e az iskola? Mi számít korszerű művészeti oktatásnak?

A fent megfogalmazott kérdések talán minden művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra várunk diákot és tanárt egyaránt.

A konferencia munkálatai két párhuzamos szekcióban fognak zajlani. A tanárok előadásai román vagy magyar nyelven lesznek bemutatva, az előadó választása alapján: a programban megadott címek közül az első jelöli azt a nyelvet, amelyen az előadás el fog hangzani. Az előadások ideje alatt folyamatosan biztosítva lesz a fordítás románról magyar nyelvre, illetve magyarról román nyelvre.

A diákok tudományos dolgozatai, illetve a műhelyek nem lesznek tolmácsolva, ezek a programban feltüntetett első cím által megjelölt nyelven fognak elhangzani.Helyszín: A Stúdió Színház Előadóterme és ElőcsarnokaPROGRAM9.00 A résztvevők érkezése és regisztrációja

9.30 Köszöntő – dr. habil. Sorin Crișan, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora és dr. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi docens, a Tanárképző Intézet vezetője, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

MegnyitóMűvészi pillanat – improvizáció Művészetek az oktatásban témára – bemutatják a magyar tagozat színművészet szak III. éves diákjai, vezető tanárok: dr. Tompa Klára egyetemi docens és dr. Strausz Imre István, óraadó tanár, valamint román tagozat színművészeti szak II. éves diákjai, vezető tanár: dr. Luminița Praja, egyetemi adjunktus.

 

10.00 Tanárok tudományos értekezései – a konferencia előadásai két párhuzamos szekcióban fognak zajlani (20 perc/előadás és kérdések)A szekció moderátora dr. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi docens – Stúdió Színház előadóterme:

 

10.00 Elmélet és élmény (Teorie și experiență) – dr. habil. Péley Bernadette, egyetemi tanár, tanszékvezető, Pszichológiai Intézet, Fejlődés – és Klinikai Pszichológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Magyarország;

10.30 Între teatrul în educație și teatrul aplicat. Fuziuni și confuziuni ale denominațiilor (Színház az oktatásban és alkalmazott színház, fúzió és konfúzió a megnevezésekben) – dr. Eugen Păsăreanu, óraadó tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11.00 A mesterek ideje (Vremea meșterilor) – dr. Patkó Éva, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11.30 Estetica cotidiană și funcția socială a designului (Mindennapi esztétika és a tervezés társadalmi funkciója) - dr. Dan-Horia Chinda, óraadó tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.00 Az elkerülhetetlen és kiszámíthatatlan (re)akció ((Re)acțiunea inevitabilă și imprevizibilă) – dr. Albert Mária, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.30 Nyelvhasználat(ra) művészet (Arta utilizării limbii) – dr. Székely Éva-Hilda, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.A szekció moderátora dr. Silvia Negruțiu, egyetemi docens – Stúdió Színház előcsarnoka:10.00 Névjegykártyák – A kotta én vagyok! A kotta te vagy! A partitúra mi vagyunk! Interdiszciplináris párbeszédek a színészmesterség oktatásában (Cărți de vizită – Nota sunt eu! Nota ești tu! Partitura suntem noi! Dialoguri interdisciplinare în procesul educativ al meseriei de actor) – dr. Tompa Klára, egyetemi docens – dr. Strausz Imre-István, óraadó tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10.30 Importanța deconectării de lumea intelectuală (Az intellektuális világból való kikapcsolódás jelentősége) – dr. Luminița Praja, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11.00 Spontán történet, spontán mese – A mentális lexikon és a képzetalkotás egyidejű aktiválása (Întâmplare spontană, poveste spontană - activarea simultană a lexicului mental și a imaginilor mentale) – dr. Gyéresi Júlia, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11.30 Povestea terapeutică în contextul terapiilor ocupaţionale la copii (Terápiás mese a gyermekeknek szóló foglalkozás-terápia keretében) – dr. Maria Dorina Paşca, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem;

12.00 Kezdő zeneiskolás gyermekek válogatási módszerének problematikája (Problematica selectării copiilor începători în vederea frecventării școlii de muzică) - dr. Elekes Márta-Adrienne, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12.30 A zene átérzése szabad mozgáson keresztül (Simțirea și modelarea prin mișcare a muzicii) – dr. Benedek Tibor Magor, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.13.00 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatásaRomán tagozat – moderator dr. Traian Moldovan, egyetemi adjunktus (10 perc/dolgozat) Stúdió Színház előcsarnoka:13.00 Expansiunea personalității prin activitățile ludice (A személyiség fejlesztése játékos tevékenységek által) – Baciu Elisabeta, Alkalmazott bábművészet szak, Magiszteri képzés, I. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.10 Profesorul care predă întâi iubire şi apoi materia lui sau Vibraţii ale sufletului exprimate prin muzică (A tanár, aki előbb szeretetet tanít, majd a tananyagot, avagy A lélek rezgéseinek kifejeződése zene által) – Veronica Ilie, Teatrológia, III. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.20 Învățarea mediată sau învățarea pe cont propriu a unui instrument muzical? (A hangszer használatának közvetett vagy önálló tanulása) Radu Pol-Vărzaru, Zenepedagógia, II. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.30 Arta în educație (Művészet az oktatásban) – Simona Friciu, Zenepedagógia, I. év,, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.40 Importanța jocului de rol în educarea imaginației și creativității copiilor (A szerepjáték fontossága a gyermekek képzelőerejének és kreativitásának fejlesztésében) – Regheni Camelia Loredana, Alkalmazott bábművészet szak, Magiszteri képzés, I. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.50 Dezvoltarea potențialului creativ al copilului preșcolar prin activități de educație plastic (Az óvodáskorú gyermek kreativitásának fejlesztése művészeti oktatás által) – Haba (Székely) Georgeta, Alkalmazott bábművészet szak, Magiszteri képzés, I. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.Magyar tagozat - moderátor dr. Vargancsik Iringó, egyetemi adjunktus (10 perc/dolgozat) Stúdió Színház előadóterme:13.00 Zene, kifejezés, önkifejezés (Muzică, exprimare, auto-exprimare) – Szilágyi Mihály, Korszerű Zenei Koncepciók, Magiszteri képzés, II. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.10 A zene gyermekekre gyakorolt hatásának vizsgálata Kokas Klára komplex művészi-pedagógiai programja alapján (Examinarea efectelor muzicii asupra copiilor pe baza programului pedagogic artistic complex a lui Kokas Klára) Tóth Noémi, II. év, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Marosvásárhely, Babeș–Bolyai Tudományegyetem;

13.20 Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelés által (Oportunități pentru dezvoltarea inteligenței emoționale prin educație muzicală) – Sebestin Mónika-Éva, Korszerű Zenei Koncepciók, Magiszteri képzés, II. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13.30 Osztályközösség fejlesztés drámajátékokkal (Dezvoltarea comunității clasei prin jocuri dramatice) – Székely Beáta, II. év, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Marosvásárhely, Babeș–Bolyai Tudományegyetem;

13.40 A zenei oktatás fontossága az óvodában (Importanța educației muzicale în grădiniță) – Dósa Noémi Diána, II. év, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Marosvásárhely, Babeș–Bolyai Tudományegyetem;

13.50 Az internet használata az oktatásban (Folosirea internetului în educație) – Gál Andrea, Audiovizuális kommunikáció és média, II. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.14.00 Ebédszünet

16.00 Műhelymunkák (párhuzamosan zajlanak – 90 perc/műhely)  • A pszichodráma helye és szerepe az oktatásban (Locul și rolul psihodramei în educație) - dr. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

  • Nevelés művészettel vagy művészeti nevelés? (Educare prin artă sau educație artistică?) – Cseh Ágnes, Alkalmazott bábművészet szak, Magiszteri képzés, II. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

  • Roscharch, test proiectiv sau metaforă caligrafică (Roscharch, projektív teszt vagy kalligrafikus metafora) – dr. Speranța Popescu, egyetemi adjunktus, Dimitrie Cantemir Egyetem, Marosvásárhely;

  • Tanítani a kreativitást, de hogyan? (Poate fi predată creativitatea?) – dr. Vargancsik Iringó, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.17.30 Kávészünet

    1. Műhelymunkák (párhuzamosan zajlanak – 45 perc/műhely)  • Fotografia de spectacol (Az előadás-fényképezés művészete) – drd. Florin Ianăș, óraadó tanár, Fénykép és videó szak, Temesvári Művészeti és Dizájn Egyetem;

  • Learn with music – Învață prin muzică (Tanulj zenével!) – Teodora Sântean, Korszerű Zenei Koncepciók, Magiszteri képzés, I. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

  • Instrumentul pe care îl purtăm mereu cu noi: corpul nostru – Tehnici de autocunoaștere, bazate pe improvizație (A testünk, a hangszer, amely mindig kéznél van – Improvizációra alapozott önismereti technikák) – Könyves Andreea-Evelin, Koreográfia, II. év, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

  • Educația nonformală - activități ludice (Non-formális oktatás – Játékos tevékenységek) – drd. Oana Moldovan, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár.

Az esemény gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük előre jelezzék részvételi szándékukat. Részvételi oklevelet csak az előre bejelentkezett diákoknak, tanároknak, résztvevőknek tudunk biztosítani.

Részvételi szándékukat kérjük a conferinta.dppd.2016@gmail.com címen április 19-ig jelezzék. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!A szervezők nevében,Dr. Bakk-Miklósi Kinga

Tanárképző Intézet vezetője,

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem