Lansare proiect „Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”


Lansare proiect „Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”

Lansare proiect „Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi ASOCIAŢIA ARES'EL, au semnat în data de 03.10.2018  Contractul de finanţare nr. 266/ 03.10.2018 pentru proiectul „Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”, cod MySmis 111482. Acest proiect va fi derulat în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem sustenabil de incluziune socială a tinerilor cu oportunităţi reduse în general, şi a tinerilor romi, în special.

Valoarea totală a proiectului este de 959.722,51 lei

Valoarea totală eligibilă este de 959.722,51 lei din care:

·         795.878,74 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European;

·         144.649,33 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional;

·         19.194,44 lei cofinanţare eligibilă beneficiar.

Grupul ţintă este format din 184 persoane dintre care: personal al ONG-urilor şi partenerilor sociali care activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminare, educaţie, tineret, voluntariat şi personal din autorităţile şi instituţiile publice cu rol relevant în nediscriminare şi educaţie.

Rezultate estimate:

-       Creşterea capacităţii a 40 de ONG-uri şi parteneri;

-       Elaborarea, promovarea şi acceptarea unei propuneri alternative la politicile publice din educaţie iniţiate de Guvern;

-       Diminuarea discriminării pe criterii etnice în învăţământ.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 04.10.2018.