Concursuri posturi UAT

Noiembrie 2020

Rezultatul concursului de dosare pentru postul de informatician

 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului de:

- Informatician - Fișa postului.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului le găsiți aici.
Documente de completat:
- Cerere de înscriere
- Declarație date personale
- Declarație de incompatibilitate

Octombrie 2020

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor de:

Editor imagine
- Corepetitor
- Informatician

Rezultatele probelor practice pentru ocuparea următoatrelor posturi:

- Editor imagine
- Corepetitor
- Informatician

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de:

- Mânuitor decor

Septembrie 2020

Rezultatul selecției de dosare pentru posturile vacante.

Rezultatul concursului de promovare: document1 & document2.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Muncitor I (mânuitor decor)
Anunț
Fișa Postului
Editor imagine II
Anunț
Fișa Postului
Corepetitor II
Anunț
Fișa Postului
Informatician
Anunț
Fișa Postului

Documentele necesare pentru depunerea dosarului le găsiți aici.
Documente de completat:
- Cerere de înscriere
- Declarație date personale
- Declarație de incompatibilitate


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui examen de promovare în grad/trepte profesionale a personalului contractual conform HG nr.286/2011, cu modificările și completprile ulterioare.


Rezultatul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante

Iulie 2020

Rezoluție juridică

Rezoluție comisie

Iunie 2020

Decizie modificare calendar concurs didactic

Mai 2020

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 306 din data de 15.04.2020 
 
Facultatea de Arte în Limba Română, Departamentul de teatru și arte vizuale 
    -  Lector universitar, poziția nr. 47, disciplinele: Istoria și analiza imaginii. Multimedia și jurnalism online. Teoria și practica jurnalismului. Radio și telejurnalism. Arta actorului de film, radio, TV. 
 
Facultatea de Arte în Limba Maghiară, Departamentul de teatru, arte vizuale și media 
    -  Conferențiar universitar, poziția nr. 20, disciplinele: Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului. Elaborarea textului de spectacol.Teatrologie.
     - Lector universitar, poziția nr. 39, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public. Arta interpretării în teatrul muzical.  

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.
Cerere de înscriere
- Declarația privind datele personale
- Declarație de incompatibilitate
- Fișă evaluare lector
- Fișă evaluare conferențiar

Vă așteptăm!
 

Martie 2020

Decizie suspendare concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru postul de:

- Rezultat final concurs: administrator financiar casier

- Rezultat concurs proba scrisă

- Administrator financiar casier
- Audit public intern

Februarie 2020

Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Administrator financiar/Casier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Audit intern.

Fișa postului poate fi consultată aici.

 

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!


Aviz de legalitate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.
Rezoluție privind verificare informațiilor din fișa de de verificare a standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.


Rezultatul final pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.
Rezultatul probei practice pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.

Ianuarie 2020

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Secretar/Casier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!


Concurs posturi didactice

Universitatea de Arte din Târgu Mureș propune spre publicare în Monitorul Oficial următoarele posturi:

- Lector (1)

- Lector (37)

- Lector (39)

- Lector (43)

- Lector (44)

- Conferențiar

Calendarul concursului îl puteți găsi aici.

Documentele necesare pentru dosar sunt: 

- Cerere înscriere concurs

- Declarație de incompatibilitate

- Declarație pe proprie răspundere

- Fișă de autoevaluare - Lector

- Fișă de autoevaluare - Conferențiar

 

ARHIVĂ

Rezultatul examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță examen pentru promovarea în grade/trepte profesionale.

Septembrie 2019

Rezultat concurs didactic

August 2019

Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de audit intern

Concurs didactic

Lista candidaților

Rezoluție

Aviz juridic

Iulie 2019

Rezultate concursuri nedidactice:
1. Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de mânuitor decor
2. Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului de Administrator financiar casier

3. Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului de Auditor public intern

 

Rezultatele selecției dosarelor pentru postul de:
- Administrator financiar casier
- Auditor public intern
- Muncitor mânuitor decor

 

 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor de:
- Administrator financiar casier
- Auditor public intern
- Muncitor mânuitor decor

Dosarul de înscriere trebuie să conțină și următoarele documente:
- cerere de înscriere
- declarație de incompatibilitate
- declarație cu privire la datele personale


Rezultatul final al concursului de promovare în grad

Iunie 2019

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță examen pentru promovarea în grade/trepte profesionale.

 Mai 2019

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor didactice de: 
Cercetător științific
Conferențiar universitar poz 23
Conferențiar universitar poz 4
Profesor universitar poz 10
Profesor universitar poz 9
Lector universitar poz 43

Concursul de va desfășura după calendarul afișat aici.

Documente necesare pentru dosar:
- Cerere
- Declarație pe propria răspundere
- Declarație de incompatibilitate

 

 

Aprilie 2019

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu

Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului ”UAT's next?”

Rezultatul selecției de dosare al concursului pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu

Martie 2019

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu. Fișa postului poate fi consultată aici.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea unor posturi în cadrul proiectului ”UAT's next?!”

 

Februarie 2019

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 

Ianuarie 2019

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocupare a posturilor vacante scoase la concurs în semestrul I 

Avizul juridic pentru concurs

Rezoluția privind verificarea informațiilor din fișa de verificare

Candidați înscriși:

Ardeleanu Cosmin:
 - CV
 - Fișă autoevaluare
 - Listă de lucrări și creații

Lemnaru Daniela:
 - CV
- Fișă autoevaluare
 - Listă de lucrări și creații
 - Listă lucrări realizate după abilitare

Popescu Theodor Cristian:
 - CV
 - Fișă autoevaluare
 - Listă de lucrări și creații

Vasiniuc Tiberius:
- CV
- Fișă autoevaluare
Listă de lucrări și creații

 

Decembrie 2018

ANUNȚ CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 1359 din data de 05.12.2018 de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Facultatea de Arte în Limba Română - Departamentul de teatru și arte vizuale

Profesor universitar, poziția nr. 8, disciplinele: Elaborarea textului de spectacol, Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public

Profesor universitar, poziția nr. 10, disciplinele: Arta regizorului de teatru, Arta actorului de teatru, Atelier de creație teatrală, Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public

Lector universitar, poziția nr. 42, disciplinele: Scenografie, Limbajul plastic, Spațiul și costumul scenic.

Institutul de Studii Teatrale și Multimedia

Cercetător științific grad III, poziția nr. 4, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului - linia română.

Lista documentelor necesare o puteți găsi aici.

Calendarul concursului

Documente:

- cerere înscriere - Anexa4

- declarație - Anexa5

- declarație - Anexa6

- fișă autoevaluare - Anexa2

- fișă standarde - Anexa3

 Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265-266281 sau la adresa Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6.

 


Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Raportul final al examenului de promovare

Examen de promovare in grade/trepte profesionale

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului UAT's next.

Rezultatul selectiei de dosare pentru ocuparea postului de secretar.

Anunț important privind data concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea funcțiilor din cadrul proiectului UAT's next.

 

Universitatea de Arte anunță concurs pentru ocuparea postului de secretar.

Fișa postului poate fi găsită aici

Candidații sunt rugați să completeze cererea de înscriere. Dosarul trebuie să cuprindă și documentele precizte în acest document.

 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului UAT's next? Detalii puteți găsi aici.

 

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Rezultatul preliminar al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Solutionarea contestaţiei depuse la concursul din 16-17 mai 2018

Anunț privind soluționarea contestațiilor depuse la concursul din 16-17 mai 2018.

Calendarul concursului pentru cuparea postului de cercetător științific îl găsiți aici.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului Uat's next? le găsiți aici.

Rezultatele concursului din data de 16.05.2018.

Anunt important și rezultatul selecției dosarelor pentru proietul UAT's next?

 

Universitatea de arte din Tîrgu Mureș anunță lista posturilor propuse pentru publicare în monitrul oficial.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea acestor posturi, al carui calendar îl găsiți aici, candidații vor avea nevoie de urmatoarele documente:

- cerere de înscriere

- declarație de incompatibilitate

- declarație pe propria răspundere

- fișa de autoevaluare.

 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT

UAT’s next ?

Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Arte din Târgu Mureș prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă real național și european

ID PROIECT: POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14

Durata proiectului este de 12 luni

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturi pe care le gasiti aici.

Fisa de inscriere o gasiti aici.

Bibliografia

 

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice

15.12.2017

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
Conferenţiar universitar poziţia 20

Lector universitar poziţia 6

Lector universitar poziţia 7

Lector universitar poziţia 37

Lector universitar poziţia 38

 

Lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs o puteţi găsi aici.

Cerere de înscriere - anexa4

Declaraţie de incompatibilitate - anexa5

Declaraţie pe proprie răspundere - anexa6

Fişa de autoevaluare conferenţiar

Fişa de autoevaluare lector

 

 

23.11.2017

Rezultatul concursului pentru postul de Croitor.

16.11.2017

Rezultatul selecției dosarelor pentru postul de Croitor.

3.11.2017

Rezultatul concursului pentru postul de Audit intern

 

2.11.2017

 Concurs pentru postul de croitor.

Puteți descărca fișa postului de aici.

 

 

Schimbarea calendarului pentru postul de Audit intern.

Rezultatul concursului pentru postul de Croitoreasă.

Rezultatul concursului pentru postul de Contabil șef.

 

ANUNȚ IMPORTANT legat de concursul pentru postul de Contabil șef!

accesați linkul aici

 

Rezultatele selecției dosarelor pentru concurs:

Concurs Audit

Concurs Croitor

Concurs Contabil șef

Posturi vacante - Septembrie 2017

1. Un post Audit

Puteți descărca fișa postului de aici

2. Un post Contabil șef

Puteți descărca fișa postului de aici

3. Un post Croitor

Puteți descărca fișa postului de aici

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

    a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 

Rezultatele concursurilor pentru posturile de Tehnician şi Recuziter.
Anunț recuziter

Fisa postului recuziter

Anunț tehnician

Fișa postului tehnician

 

 

Rezultat proba scrisa administrator patrimoniu

Rezultat concurs muncitor lăcătuș

Rezultat concurs muncitor recuziter

 

Concurs promovare în grad

 

Rezultatul depunerii dosarelor - 30.03.2017

 

ANUNȚ ANULARE CONCURS AUDIT!

 

UNIVERSITATEA DE ARTE TG-MUREȘ,  cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel,  nr. 6,  judeţul Mureș organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

 

-Numele funcției: Muncitor (recuziter), conform HG 286/23.03.2011. 

-Număr posturi: 1

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba interviu în data de 06.04.2017,  ora 10, Probă unică

   Detalii aici

   

  -Numele funcției: Administrator patrimoniu II, conform HG 286/23.03.2011. 

  -Număr posturi: 1

  Concursul se va desfăşura astfel:  

  - Proba scrisă în data de 06.04.2017,  ora 11,

  - Proba interviu în data de 07.04.2017,  ora 11.

    Detalii aici

   

  -Numele funcției: Muncitor (lăcătuș), conform HG 286/23.03.2011. 

  -Număr posturi: 1

  Concursul se va desfăşura astfel:  

  - Proba practică în data de 06.04.2017,  ora 12

  - Proba interviu în data de 06.04.2017,  ora 13

   Detalii aici

   

  Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului În Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Universităţii de Arte din Tg-Mureş.

  Documente necesare

  Cererea de înscriere

   

  Relaţii suplimentare la sediul: 
  str. Koteles Samuel, nr. 6, judeţul Mureş, cod poştal 540057, 
  persoană de contact: Ambrus Gyongyver, şef resurse umane, telefon: 0265-266281, Email:uat@uat.ro.