Alapképzés

FELVÉTELI  A  2021-2022-es TANÉVRE

 

ALAPKÉPZÉS

 

 

SZAKTERÜLET

 

SZAK

TANULMÁNYI IDŐ

 BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK*

Állami*

 költségtérítéses 

 

    1. MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

Színművészet

3 év - nappali

7

5

Rendező

3 év – nappali

7

3

Koreográfia

3 év – nappali

7

5

Teatrológia

3 év - nappali

7

5

FILM ÉS MÉDIA

Audiovizuális kommunikáció-

forgatókönyv- és reklámírás, média

3 év - nappali

7

5

ZENE

Zene

3 év - nappali

7

5

 

    2. ROMÁN MŰVÉSZETI KAR  

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

Színművészet

3 év - nappali

7

5

Rendező

3 év - nappali

7

-

Teatrológia

3 év - nappali

7

5

KÉPZŐMŰVÉSZET

Látványtervező

3 év - nappali

7

5

ZENE

Zene

3 év - nappali

7

5

  

*A tandíjmentes helyekből 2 hely roma jelentkezőknek van fenntartva (szaktól függetlenül, a jelentkezések alapján).

 

Megjegyzés: A roma nemzetiségű jelentkezők 2021. július 12-16. között kérvényben igényelhetik a számukra fenntartott helyeket. Bővebb felvilágosításért forduljanak a titkársághoz: telefonon, a 0265-266281 számon,
e-mailen: uat@uat.ro, vagy személyesen a Köteles Sámuel u. 6. szám alatt.

 

Beiratkozás: 2021. július 12-16.
Felvételi: 2021. július 19-23.                            
Eredmények: 2021. július 24-ig.
A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2021. július 26-27.

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! 

Figyelem!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2021. Június 18.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

1.Az iratkozás online történik. (https://www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.

2. ! Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:
 

ALAPKÉPZÉS:
Fișa de înscriere  (Beiratkozási típuskérvény)  - Fisa de inscriere LICENTA (RO)
Diploma de bac  (Érettségi oklevél) – elő- és hátlapja
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie  (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)
Figyelem! A követelményekben előírt vizsgarepertoárt  az ott megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben. 

3. A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza: 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
1. típuskérvény,  - Fisa de inscriere LICENTA 
2. érettségi diploma vagy azzal egyenértékű diploma/bizonyítvány (eredeti); Azok a jelentkezők, akik 2021-ben érettségiznek, a felvételi iratkozásra végzős igazolást is hozhatnak az érettségi diploma helyett;
3. születési bizonyítvány – eredeti és fénymásolat; 
4. személyazonossági igazolvány  - eredeti és fénymásolat; 
5. orvosi bizonyítvány; 
6. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú); 
7. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja; 
8. egyetemet végzett jelentkezőknek: egyetemi oklevél vagy azzal egyenértékű okmány (fénymásolat); 
9. vizsgarepertoár (színész, bábszínész és mozgásművészet szakra jelentkezőknek)
10. házassági bizonyítvány (fénymásolat), szükség esetén; 
11. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); 
12. egyéb igazolások, azoknak, akik a beiratkozási díj alóli felmentést kérik (tanügyben dolgozók gyermekei, árvák, gyermekotthonban neveltek, a forradalom áldozatainak gyermekei); 
13. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;
14. egy irattartó.
 
BEIRATKOZÁSI DÍJ:  100 lej 

Belföldieknek: A beiratkozási díjat befizetheti az egyetem pénztáránál vagy erre a bankszámlára:  RO32TREZ47620F330500XXXX. CUI: 4323101, Banca: Trazoreria Târgu Mureș
Az utalásnál tüntesse fel: "Taxă concurs admitere".

 

TANDÍJ:
Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére:
Színpadi művészetek - színművészet, bábművészet, koreográfia, rendező szak: 3000 lej/tanév
Teatrológia  szak: 2000 lej/tanév
Audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szak: 3000 lej/tanév
Zene szak: 2000 lej/tanév
Látványtervező szak: 3000 lej/tanév
 
Külföldi állampolgároknak (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai): 
- 750 EUR/hó (színpadi művészetek szakon)
- 420 EUR/hó (látványtervező és zene szakon) 
- 950 EUR/hó (audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szakon)

       A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szervezett felvételi vizsgára érettségi diplomával (vagy ezzel egyenértékű irattal) rendelkezők jelentkezhetnek.  
       Azok a felvételizők, akik két szakra is felvételt nyertek a következőképpen folytathatják tanulmányaikat: 
- ha az első szakon államilag támogatott helyre jutottak be (vagy korábban államilag támogatott helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tandíjat kell fizetniük; 
- ha az első szakon költégtérítéses helyre jutottak be (vagy korábban költségétrítéses helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tanulhatnak államilag támogatott helyen, amennyiben ilyen helyre nyertek felvételt.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR MŰVÉSZETI KARON:

A. SZÍNMŰVÉSZET szak:  
Szakterület: Színház- és előadásművészetek

1.SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga):  
A zenei képesség és mozgáskészség felmérése, versmondás
A vizsga menete: 
 
a.) Zenei képességek felmérése:
A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely a vizsgabizottság által kért feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalokból  (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.). A vizsgarepertoárban szerepelnie kell egy kíséret nélküli (a capella)  dalnak,  valamint  egy-két kíséretes zenei alkotásnak (sanzon, kuplé, daljáték részlet, operett, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze. 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).   
  
Mozgáskészség felmérése:
A jelentkezőnek össze kell állítania egy maximum 2-3 perces rövid koreográfiát, melyet a bizottság kérésére el kell táncolnia. Továbbá el kell végeznie a vizsgabizottság által előírt feladatokat, melyek főként a mozgáskészség felmérésére irányulnak. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező.

b.) Versmondás:
A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját  vizsgarepertoárjából.

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga): 
Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra
A vizsga menete: 
a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot; 
b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból; 
c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára. 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe. 

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint 2-3 éneket. A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.


B. RENDEZŐ szak:  
   Szakterület: Színház- és előadásművészetek

1. SZAKASZ (kizáró jellegű szóbeli vizsga): 
Megfigyelőképesség, vizuális memória, alkotó képzelet, drámai érzék felmérése
A vizsga menete:
a) A jelentkezőnek elemeznie kell egy fényképet vagy festményt. A vizsga során a jelöltnek bizonyítania kell vizuális memóriáját, kreatív fantáziáját, azon képességét, hogy a képzeletbelit valóságosra fordítsa; hogy a képbe foglalt világot behatárolja; bizonyítania kell megfigyelő- és elemzőképességét, vizuális memóriáját (miután visszaadta a képet); meg kell ragadnia a közlés szándékát (hogy mit akart kifejezni a szerző, címet kell adnia a műnek);

b) Egy valóságos apróhirdetés elemzése. A vizsga célja a jelentkező alkotó képzeletének, drámai érzékének és azon képességének a felmérése, hogy valóságos élethelyzeteket és személyeket teremtsen, felépítsen egy, a hirdetés által sugallt drámai helyzetet (konkrét adatokkal, következtetésekkel, életrajzokkal, karakterekkel, viszonyokkal, stb.);

c) A vizsgarepertoár valamelyik drámájából választott szereplőnek a drámai szövegen kívüli helyzetben való elképzelése, a helyzet kiépítése; egy drámai szereplő pszichológiai elemzése, a történelmi-társadalmi környezet és valóság érzékelése;  a  színpadi képekben való gondolkodás képességének felmérése; a szereplők személyiségének ismerete, képzettársítás felmérése; azon képességének ellenőrzése, hogy  közvetlen kapcsolatot teremtsen két szereplő között, akik a dráma szövege szerint nem találkoznak, hogy javaslatot tegyen a szereposztásra, stb.

2. SZAKASZ (szóbeli és gyakorlati vizsga):
Drámaelemzés és színrevitel: egy drámai mű elemzése a felvételi vizsga anyagából; az elemzett dráma egyik részletének színrevitele
A vizsga első része egy drámai mű elemzéséből áll, a színpadi jelenetekbe való átültetés szándékával. A vizsga második részében a jelentkező színpadra viszi az elemzett drámai mű egy rövid részletét (amely a vizsgatételben szerepel)  a rendelkezésére álló szereposztással, díszlettel és kellékek felhasználásával. A vizsgabizottság biztosítja a jelentkezőknek a sokszorosított szövegeket és a tétel előkészítéséhez szükséges időt.
A rendezői szak kötelező vizsgaanyagát az egyetem székhelyén is lehet tanulmányozni.

Felvételi vizsgaanyag (vizsgarepertoár):

1.William Shakespeare: Romeo és Júlia
2.J.B.P. Moliere: A fösvény
3.A.P. Csehov: Három nővér
4.I.L. Caragiale: Zűrzavaros éjszaka
5.Füst Milán: Boldogtalanok
6.Molnár Ferenc: Liliom
7.Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja

Ha két jelentkező médiája azonos, a rövid részlet színpadra vitelénél elért jegyet vesszük tekintetbe.

 

C. KOREOGRÁFIA szak:  
  Szakterület: Színház- és előadásművészetek

 1. SZAKASZ: kizáró jellegű gyakorlati vizsga – (elfogadott / elutasított)
a.    Zenei képességek felmérése:
A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely különböző típusú feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalból (sanzon, kuplé, operett, daljáték, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze. A jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.
 
Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).   

b.A test mobilitásának és plaszticitásának felmérése különböző gyakorlatokon keresztül
c.Koreográfiai tájékozottság felmérése egy előadásrészlet felvételének elemzése alapján. 

2. SZAKASZ: 

1. Mozgásimprovizáció a bizottság által megadott téma alapján.  Időtartam : 3-5 perc;
 
2. 5 tánc bemutatása a jelentkező saját repertóárjából.

Megjegyzés: A jelentkező által, a beiratkozáskor benyújtandó vizsgarepertóárnak kötelező módon min. 5 táncot / koreográfiát kell tartalmaznia (néptánc / modern tánc / társas tánc / versenytánc stb), élő-, vagy zenei alap kísérettel. A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.
              
Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük figyelembe.


D. TEATROLÓGIA  szak:  
Szakterület: Színház- és előadásművészetek

1. Motivációs levél* (amelyben a jelentkező bemutatkozik és részletezi, hogy milyen színházzal, olvasmányokkal kapcsolatos tapasztalatai vannak, megindokolja, hogy miért választja a szakon való tanulást, milyen távlati tervei vannak; minimum másfél oldal, azaz 3000 karakter, online benyújtandó) - 25%

2. Színházi műveltség felmérése -- szóbeli vizsga (tartalmazza egy előadásrészlet megtekintését és elemzését, valamint annak a felmérését, hogy a jelölt milyen színházi előadásokat látott és milyen drámákat olvasott, hogyan vélekedik a látottakról és olvasottakról) - 25%

3. Érettségi átlag - 50%

Ajánlás: A felvételi vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk:
- minél több, a színházakban jelenleg élőben műsoron levő (vagy online látható) előadás megtekintését;
- a 9-12. osztályos magyar irodalom tankönyvekben szereplő drámák és a drámai műnemre vonatkozó leckék felfrissítését;
- a www.jatekter.ro, www.szinhaz.net színházi oldalak böngészését.  
Ajnlott olvasmányok a felkészüléshez (online elérhetőek): 
1. William Shakespeare: Romeo és Júlia
2. J.B.P. Molière: A fösvény
3. A.P. Csehov: Három nővér
4. Molnár Ferenc: Liliom
5. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja 
6. Örkény István: Tóték 
7. Gianina Cărbunariu: Tigris  

*A motivációs levelet a jelentkezőnek a beiratkozással egyidőben el kell küldenie a teatrologiafelveteli@gmail.com címre. A jelentkező köteles a dokumentumhoz eredetiségi nyilatkozatot csatolni, amely tanúsítja, hogy a motivációs levél a saját, önálló munkájának eredménye.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a színházi műveltség felmérésénél elért jegyet vesszük figyelembe. 


E. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ – FORGATÓKÖNYV- ÉS REKLÁMÍRÁS, MÉDIA szak: 
Szakterület: Film és média

1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyból: 
• Magyar nyelv és irodalom (IX. – XII. osztályos tananyag)

2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk:
• Képalkotó képesség felmérése;
• Egy (fiktív vagy valós) történet elmesélése képek segítségével;
• Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban;
• Érvelési képesség felmérése;
A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll:
- 30% érettségi átlag;
- 30% az írásbeli vizsga jegye;
- 40% a szóbeli vizsga jegye.
Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, a szóbeli vizsga jegye a döntő. 


F. ZENE szak:
 Szakterület: Zene
 
1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel):      
Zenei képességek felmérése. 
2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája):   
A vizsga menete: 
a). Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat 12-24 ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával. 
b). Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét. 
c). Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak: 
hangköztan,  hangsorismeret,  hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések. 

Bibliográfia: 
Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000 
Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986 
Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek 
Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, az írásbeli próbán elért jegyet vesszük figyelembe. 
 

 

Bővebb felvilágosítás:

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, felveteli@uat.ro