Concursuri posturi UAT

Concursuri și examene organizate de Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Octombrie 2021

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Costumier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!

Februarie 2021

Decizia comisiei privind ocuparea postului vacant de Mânuitor decor

Rezultatul selecției de dosare pentru postul de Mânuitor decor

 

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului de:

- Mânuitor decor

Dosarele se depun la secretariatul universității conform programului de concurs și e necesar să conțină următoarele documente:

- Cerere de înscriere la concurs
- Declarație de incompatibilitate
- Declarație date personale

 

Septembrie 2020

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță organizarea unui examen de promovare în grad/trepte profesionale a personalului contractual conform HG nr.286/2011, cu modificările și completprile ulterioare.

Mai 2020

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 306 din data de 15.04.2020 
 
Facultatea de Arte în Limba Română, Departamentul de teatru și arte vizuale 
    -  Lector universitar, poziția nr. 47, disciplinele: Istoria și analiza imaginii. Multimedia și jurnalism online. Teoria și practica jurnalismului. Radio și telejurnalism. Arta actorului de film, radio, TV. 
 
Facultatea de Arte în Limba Maghiară, Departamentul de teatru, arte vizuale și media 
    -  Conferențiar universitar, poziția nr. 20, disciplinele: Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului. Elaborarea textului de spectacol.Teatrologie.
     - Lector universitar, poziția nr. 39, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public. Arta interpretării în teatrul muzical.  

Calendarul concursului îl puteți consulta aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.
Cerere de înscriere
- Declarația privind datele personale
- Declarație de incompatibilitate
- Fișă evaluare lector
- Fișă evaluare conferențiar

Vă așteptăm!

Martie 2020

Decizie suspendare concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru postul de:

- Rezultat final concurs: administrator financiar casier

- Rezultat concurs proba scrisă

- Administrator financiar casier
- Audit public intern

Februarie 2020

Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice


Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Administrator financiar/Casier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Audit intern.

Fișa postului poate fi consultată aici.

 

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

- Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!


Aviz de legalitate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.
Rezoluție privind verificare informațiilor din fișa de de verificare a standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.


Rezultatul final pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.
Rezultatul probei practice pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru postul de Secretar/Casier.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru postul de Secretar/Casier.

Fișa postului poate fi consultată aici.

Documentele necesare pentru concurs le puteți găsi aici.

- Cerere de înscriere

- Declarația privind datele personale

- Declarație de incompatibilitate

Vă așteptăm!


Concurs posturi didactice

Universitatea de Arte din Târgu Mureș propune spre publicare în Monitorul Oficial următoarele posturi:

- Lector (1)

- Lector (37)

- Lector (39)

- Lector (43)

- Lector (44)

- Conferențiar

Calendarul concursului îl puteți găsi aici.

Documentele necesare pentru dosar sunt: 

- Cerere înscriere concurs

- Declarație de incompatibilitate

- Declarație pe proprie răspundere

- Fișă de autoevaluare - Lector

- Fișă de autoevaluare - Conferențiar

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță examen pentru promovarea în grade/trepte profesionale.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu. Fișa postului poate fi consultată aici.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 Universitatea de Arte din Târgu Mureș anunță concurs pentru ocuparea unor posturi în cadrul proiectului ”UAT's next?!”

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocupare a posturilor vacante scoase la concurs în semestrul I 

Avizul juridic pentru concurs

Rezoluția privind verificarea informațiilor din fișa de verificare

ANUNȚ CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 1359 din data de 05.12.2018 de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Facultatea de Arte în Limba Română - Departamentul de teatru și arte vizuale

Profesor universitar, poziția nr. 8, disciplinele: Elaborarea textului de spectacol, Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public

Profesor universitar, poziția nr. 10, disciplinele: Arta regizorului de teatru, Arta actorului de teatru, Atelier de creație teatrală, Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public

Lector universitar, poziția nr. 42, disciplinele: Scenografie, Limbajul plastic, Spațiul și costumul scenic.

Institutul de Studii Teatrale și Multimedia

Cercetător științific grad III, poziția nr. 4, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului - linia română.

Lista documentelor necesare o puteți găsi aici.

Calendarul concursului

Documente:

- cerere înscriere - Anexa4

- declarație - Anexa5

- declarație - Anexa6

- fișă autoevaluare - Anexa2

- fișă standarde - Anexa3

 Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265-266281 sau la adresa Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6.


Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Raportul final al examenului de promovare

Examen de promovare in grade/trepte profesionale

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului UAT's next.

Rezultatul selectiei de dosare pentru ocuparea postului de secretar.

Anunț important privind data concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea funcțiilor din cadrul proiectului UAT's next.

 

Universitatea de Arte anunță concurs pentru ocuparea postului de secretar.

Fișa postului poate fi găsită aici

Candidații sunt rugați să completeze cererea de înscriere. Dosarul trebuie să cuprindă și documentele precizte în acest document.

 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului UAT's next? Detalii puteți găsi aici.

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Rezultatul preliminar al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Solutionarea contestaţiei depuse la concursul din 16-17 mai 2018

Anunț privind soluționarea contestațiilor depuse la concursul din 16-17 mai 2018.

Calendarul concursului pentru cuparea postului de cercetător științific îl găsiți aici.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului Uat's next? le găsiți aici.

Rezultatele concursului din data de 16.05.2018.

Anunt important și rezultatul selecției dosarelor pentru proietul UAT's next?

 

Universitatea de arte din Tîrgu Mureș anunță lista posturilor propuse pentru publicare în monitrul oficial.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea acestor posturi, al carui calendar îl găsiți aici, candidații vor avea nevoie de urmatoarele documente:

- cerere de înscriere

- declarație de incompatibilitate

- declarație pe propria răspundere

- fișa de autoevaluare.