Skip to main content

HOTĂRÂREA SENATULUI nr. 50 / 3 septembrie 2020

Hotărârea Senatului Universității de Arte din Târgu Mureș legată de deschiderea anului universitar


HOTĂRÂRE  nr.  50 / 3 septembrie 2020 

În conformitate cu
-  Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș,
- În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Ordinul Ministerului Sănătății  nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, precum și datorită situației epidemiologice existente,
-  Pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 49/02.09.2020,

Senatul Universităţii de Arte din Târgu Mureș, pe baza voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile legale,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.   Anul universitar 2020/2021 va începe în data de 1 octombrie 2020.

Art. 2. Modalitatea de desfășurare a activităților didactice se stabilește astfel:
- prezența fizică a studenților se prevede numai la activitățile didactice de tip practic,
- cursurile și seminariile teoretice se vor ține exclusiv online.

Art. 3. La activitățile care implică prezența fizică a studenților se vor respecta măsurile de siguranță specifice situației epidemiologice, impuse de legislația în vigoare: purtarea obligatorie a măștilor, dezinfectarea mâinilor la intrarea în clădire și păstrarea distanței de 2 m față de celelalte persoane.

Art. 4. Întocmirea orarelor se va realiza în urma consultărilor între conducerile facultăților, având în vedere că maxim 3 studenți și un cadru didactic pot lua parte la o activitate practică. Numărul de ore nu va depăși 6-7 ore/zi pentru un student.

Art. 5. Desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2020-2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020-2021 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și al internetului.

Art. 6. Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților / departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.

Art. 7. În căminul universității cazarea se va face cu respectarea normelor Ministerului Sănătății, conform cărora la Universitatea de Arte din Târgu Mureș se pot caza 17 studenți în 7 camere cu 2 paturi și o cameră cu 3 paturi.

Art. 8.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul General Administrativ, Decanul Facultății de Arte în limba română, Decanul Facultății de Arte în limba maghiară, Directorii de Departamente și Serviciul Secretariat.

Art. 9.  Prezenta hotărâre se va comunica Decanatelor Facultăților, tutoror departamentelor, Direcției Generale Administrative, Serviciului Resurse Umane, Serviciului Contabilitate și Serviciului Secretariat.

Târgu Mureş, 03.09.2020                      

 Președintele Senatului,
Conf.univ.dr. Sabin Sabadoș