Misiunea Universității de Arte din Târgu-Mureș

În prezent, Universitatea de Arte din Târgu Mureş pregăteşte, la nivelul ciclurilor de licenţă şi masterat, specialişti în artele spectacolului, actori de teatru dramatic şi de teatru de animaţie, regizori de teatru, teatrologi, profesori de muzică şi scenografi, în limbile română şi maghiară. Universitatea de Arte este instituţie organizatoare de doctorat, asigurând pregătirea ştiinţifică universitară superioară în domeniul teatrului. Totodată, Universitatea este o instituţie de spectacole cu o sală de teatru dramatic şi o sală de teatru de animaţie, în construcţie, cu stagiuni teatrale desfăşurate în condiţii artistice şi organizatorice profesioniste. Ca urmare, misiunea asumată de Universitatea de Arte din Târgu Mureş se concentrează pe următoarele:

a. Organizarea studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat şi asigurarea perfecţionării procesului de formare a creatorilor şi specialiştilor în domeniul artelor teatrale, muzicale şi al artelor plastice la nivelul cerinţelor calitative ale unei societăţi bazate pe cunoaştere, cultură şi educaţie continuă.

b. Promovarea activităţilor creative ale cadrelor didactice şi ale studenţilor în domeniul artelor teatrale, muzicale şi al artelor plastice, precum şi a cercetării universului artistic, în concordanţă cu cerinţele circuitului naţional şi internaţional de valori. 

c. Asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multi¬lingvistice şi interconfesionale, în vederea predării, învăţării, creaţiei şi cercetării în limbile română şi maghiară, în condiţii de egalitate. 

d. Participarea la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea efectivă a activităţilor desfăşurate în viaţa culturală şi educaţională a comunităţii.

Învăţământul artistic are un caracter preponderent vocaţional. Formarea limbajului şi a structurilor creative implică însă şi însuşirea unei culturi intelectuale vaste. Indiferent de specializare sau de limba de studiu, se asigură formarea unor deprinderi şi însuşirea unor cunoştinţe care să permită evoluţia profesională neîntreruptă a absolvenţilor. Obiectivele didactice, gândite în spiritul acestui principiu, sunt următoarele: 

a. La specializarea artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi şi marionete, coregrafie) obiectivul studiilor de licenţă constă în formarea unor regizori şi actori de valoare, cu o cultură teatrală adecvată, pregătiţi pentru a regiza spectacole teatrale şi de a interpreta roluri în spectacole teatrale, muzicale, de animaţie, de televiziune şi în filme. Se urmăreşte cultivarea talentului studenţilor, formarea personalităţii lor artistice, dezvoltarea mijloacelor lor expresive. Se asigură însuşirea unei culturi teatrale şi intelectuale adecvate cerinţelor creaţiei scenice. 

b. În cazul specializării teatrologie (management cultural, jurnalism teatral), la nivelul studiilor de licenţă se urmăreşte formarea unor oameni de teatru cu o cultură teatrală temeinică şi cu un nivel cultural complex, care să permită integrarea lor în procesul creaţiei scenice, în critica teatrală, în cercetarea fenomenului teatral, în învăţământul teatral şi în media. 

c. Programul de studiu de licenţă pedagogie muzicală, urmăreşte formarea unor profesori de muzică cu o temeinică cultură muzicală, dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor practice ale studenţilor – complex de factori necesari pentru realizarea unui profil didactico-pedagogic performant. 

d. Misiunea didactică a studiilor de licenţă de scenografie şi eveniment artistic se concentrează în asigurarea unei pregătiri vizual-artistice temeinice în vederea formării competenţelor cerute de realizarea lucrărilor de scenografie şi de proiectarea unor evenimente artistice. Se urmăreşte cultivarea talentului studenţilor, formarea personalităţii lor artistice şi însuşirea unei culturi teatrale şi intelectuale adecvate cerinţelor creaţiei scenice. 

e. Misiunea programului de studiu de masterat arta actorului şi arta actorului în limba maghiară constă în formarea unor actori de valoare, cu o cultură teatrală adecvată, pregătiţi pentru a interpreta caractere dramatice în spectacole teatrale, muzicale, de televiziune şi în filme în limbile română şi maghiară. În acest scop se urmăreşte: aprofundarea cunoştinţelor de specialitate în domeniul artei actorului, dezvoltarea gândirii scenice creative, a mijloacelor de expresie vocală şi corporală în procesul montării scenice a spectacolelor; aprofundarea studiilor privind conceperea personajelor dramatice, experimentarea fazelor procesului creaţiei scenice şi a etapelor parcurse de actor de la text la spectacol în procesul repetiţiilor scenice şi prezentării publice a spectacolelor; cultivarea capacităţilor de întruchipare scenică a personajelor dramatice, exersarea aptitudinilor şi deprinderilor interpretative în condiţiile pregătirii şi prezentării spectacolelor publice; cunoaşterea şi experimentarea normelor de conlucrare cu regizorii, scenografii, precum şi cu personalul de servire a scenei; însuşirea disciplinei scenice, a normelor de conduită în colectivele de creaţie teatrală în procesul montării şi prezentării spectacolelor publice; prezentarea temelor şi opţiunilor de bază ale gândirii teoretice contemporane privind arta actorului; dezvoltarea culturii intelectuale a studenţilor, aprofundarea cunoaşterii literaturii dramatice contemporane; formarea competenţelor profesionale şi consolidarea abilităţilor intelectuale specifice studierii şi cercetării ştiinţifice a artei actorului; însuşirea unor metode şi procedee de analiză şi de cercetare ştiinţifică a artei actorului. 

f. Obiectivele studiilor de doctorat în domeniul teatral sunt concentrate asupra formării unor oameni de teatru cu o calificare academică superioară prin desăvârşirea culturii lor teatrale, care să le permită integrarea eficientă în procesul creaţiei teatrale, în cercetarea ştiinţifică a fenomenelor teatrale, în critica teatrală, în învăţământul teatral.

Activitatea didactică din Universitatea de Arte este inseparabilă de creaţia artistică şi de cercetarea ştiinţifică: 

a. În domeniul creaţiei teatrale, universitatea sprijină activitatea artistică a cadrelor didactice şi asigură condiţii, în spiritul libertăţii de creaţie, în vederea realizării unor spectacole artistice, inclusiv a unor spectacole alternative pe scena Teatrului Studio; universitatea organizează anual o stagiune teatrală, participă cu trupe ale Teatrului Studio la festivaluri teatrale interne şi internaţionale, asigurând şi transportul persoanelor implicate în prezentarea spectacolelor, atât la deplasările interne, cât şi la deplasările externe, în regim propriu cu mijloacele de transport persoane aflate în proprietatea universităţii.

b. În domeniul cercetării ştiinţifice, universitatea stimulează studiul fenomenelor artistice, inclusiv a problemelor pedagogiei teatrale şi muzicale. În aceste scopuri se organizează sesiuni ştiinţifice, se tipăresc, prin Editura Universităţii de Arte (UATPress) din Târgu-Mureş, cărţi de specialitate, cursuri, precum şi revista ştiinţifică cu apariţie periodică, Symbolon; totodată se susţine participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări artistice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.