ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  INTERNAȚIONALI

 

Conform prevederilor legale în vigoare, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, după recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației.

 

I. Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

 

Acte necesare 

 

1. Cerere: Application form sau Formulaire de demande – pentru depunere dosar în format fizic

 

2. Diploma/Certificatul de studii liceale

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

 

3. Alte documente, dacă este cazul

* Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; etc. – copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană

* Exemplu: Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))

 

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport / actul de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
 • dovada protecției pe teritoriul României – pentru refugiați

5. Dovada plăţii sumei aferente:

   • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

II. Recunoaşterea studiilor cetăţenilor statelor membre UE şi SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere termen lung CE, în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat

 

Acte necesare 

 

1. Cerere: Application form sau Formulaire de demande – pentru depunere dosar în format fizic

 

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

 

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar – în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

 

4. Alte documente relevante, dacă este cazul

* Exemplu:

 • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
 • pentru înscrierea la rezidențiat în domeniul sănătate la specializările medicină, medicină dentară și farmacie (în baza diplomei obținută în state terțe) se depun și programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

* Exemplu: Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))

 

5. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
 • dovada protecției pe teritoriul României

 

6. Dovada plăţii sumei aferente:

 • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

 

ACTELE SE POT TRIMITE ȘI PRIN SERVICIUL DE CURIERAT LA ADRESA UNIVERSITĂȚII PÂNĂ LA TERMENUL STABILIT

 

 • TERMENUL PENTRU DEPUNEREA ACTELOR LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, ESTE 17 IUNIE 2024, ora 15.00
 • După depunerea actelor pentru recunoașterea studiilor, candidații se pot înscrie la admitere conform regulamentului stabilit de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

Suma percepută pentru recunoașterea actelor de studii este de 150 RON și se achită de către candidații admiși la sediul Universității, sau prin virament bancar, după afișarea rezultatului admiterii

 

Universitatea de Arte din Targu-Mures

Secretariat

str. Köteles Sámuel nr.6

540057 Targu Mures,

Jud Mures

 

RON - Cont: RO32 TREZ47620F330500XXXX,

Banca: TREZORERIA TG. MUREŞ

 

Vă rugăm să trimiteți dovezile plății la secretariatul universității prin fax (+40-265-266281) sau prin e-mail (uat@uat.ro).

 

 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Informații detaliate privind admiterea românilor de pretutindeni: https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)

Întrebări, răspunsuri legate de admiterea românilor de pretutindeni

 

CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE AL UE:

Metodologia de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș a cetățenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană - 2021

Anexe la Metodologie: Anexa 1, Anexa 2, Anexa3