Înscriere pentru concursul de admitere - Licență

Înscriere pentru concursul de admitere - Masterat

Înscriere pentru concursul de admitere - Doctorat

Înscrierile pentru următoarea sesiunea de admitere se pot face online până în luna iulie 2024.

Formulare de înscriere: 

- fișa de înscriere la studii universitare de licență

- fișa de înscriere la studii universitare de masterat

- declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PERIOADA ADMITERII:

Înscrieri: până în data de 23 iulie 2024
Examene: 25 - 31 iulie 2024

Afișarea rezultatelor: până în 2 august 2024
Confirmarea locurilor și înscrierea candidaților admiși: 2-5 august 2024

1.    Înscrierea candidaților se face online (https://www.uat.ro/admitere/inscriere). Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. 
Pe platforma de înscriere online se va solicita încărcarea următoarelor documente scanate (vă rugăm să pregătiți documentele pentru încărcare astfel încât mărimea acestora în total să nu depășească 2MB):

Pentru studii universitare de licență:
Fișa de înscriere 
Diploma de bacalaureat – față și verso
Cartea de identitate 
Certificatul de naștere
Adeverința medicală – de la medical de familie (apt pentru studii)
Certificatul de căsătorie  - dacă e cazul
Chitanța sau dovada plății taxei de înscriere
Repertoriul de concurs (actorie)

2.    Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2024/2025 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.
3.    Confirmarea locului se face personal, iar candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte: 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  
1. fișa de înscriere tipizată însoțită de declarația de consimțământ privind  prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original cu anexa foaia matricolă; Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024  pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu din care să rezulte media generală; 
3. certificatul de naştere, original și copie; 
4. adeverinţă medicală tip; 
5. trei fotografii 2/3; 
6. adeverință din care să rezulte calitatea de student şi diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unei facultăţi sau a unei forme scurte de învăţământ în original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare; 
7. adeverinţă de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituţii de învăţământ superior); 
8. fişa cu repertoriul de concurs (actorie, păpuși-marionete) sau mapa cu lucrări specifice conform criteriilor de admitere; 
9. certificatul de căsătorie, după caz, original și copie; 
10. buletinul sau cartea de identitate – original și copie; 
11. alte acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidaţii orfani, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluţiei); 
12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
13. un dosar plic.
 
TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere este de 100 lei.
- Taxa de înscriere se poate plăti la casieria Universității sau în contul: RO32TREZ47620F330500XXXX. CUI: 4323101
Pentru plata în cont menţionaţi "Taxă concurs admitere".

TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.
TAXA DE ŞCOLARIZARE: 
Pentru cetăţenii români şi cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvetiene:
- 3000 lei/ an universitar la studii universitare de licenţă, specializările artele spectacolului – actorie,  păpuși-marionete, coregrafie, regie  și scenografie-eveniment artistic
- 3000 lei/an universitar la  studii universitare de licenţă, specializarea comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media
- 2000 lei/an universitar la studii universitare de licență, specializarea teatrologie
- 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licenţă, specializarea muzică.

 Pentru studenţii străini (cu excepția cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):
- 750 EUR/lună (specializările artele spectacolului şi teatrologie) 
- 420 EUR/lună (specializarea muzică) 
- 950 EUR/lună (specializarea comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media) 
       
 Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 
  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureş absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).
  Candidaţii admişi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel: 
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă; 
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reuşitei la admitere pentru locurile bugetate.

***

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PERIOADA ADMITERII:

Înscrieri: până în data de 23 iulie 2024
Examene: 25 - 31 iulie 2024

Afișarea rezultatelor: până în 2 august 2024
Confirmarea locurilor și înscrierea candidaților admiși: 2-5 august 2024

1. Înscrierea candidaților se face online (https://www.uat.ro/admitere/inscriere). Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. 
Pe platforma de înscriere online se va solicita încărcarea următoarelor documente scanate (vă rugăm să pregătiți documentele pentru încărcare astfel încât mărimea acestora în total să nu depășească 2MB):

Pentru studii universitare de masterat:
Fișa de înscriere completată, semnată
Diploma de licență/Adeverință înlocuitoare – față și verso 
Diploma de bacalaureat – față și verso
Cartea de identitate 
Certificatul de naștere 
Adeverința medicală – de la medical de familie (apt pentru studii)
Certificatul de căsătorie  - dacă e cazul
Chitanța sau dovada plății taxei de înscriere

2. Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2024/2025 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

3.    Confirmarea locului se face personal, iar candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte: 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  
1. cerere de înscriere tipizată însoțită de declarația de consimțământ privind  prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. diploma de licenţă în original;
3. suplimentul de diplomă (foaia matricolă) al studiilor de licență – copie;
4. diploma de bacalaureat cu anexa foaia matricolă – copie;
5. certificatul de naştere – original și copie;
6. certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul);
7. adeverintă medicală tip;
8. trei fotografii 2/3;
9. buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
11. dosar profesional cu materiale specific;
12. dosar plic.
 
TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 lei la toate  programele de studii
TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.
TAXA DE ŞCOLARIZARE: Pentru cetăţenii români şi cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvetiene: 3000 lei/ an universitar.
  Pentru studenţii străini (cu excepția cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):
- 750 EUR/lună 

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureş absolvenţi de studii universitare cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta).
 Candidaţii admişi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel: 
 - dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reuşitei la admitere pentru locurile bugetate.

 

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Numărul de locuri și teme de cercetare pentru admiterea la studii universitare de doctorat