Masterat

Înscriere pentru concursul de admitere - Masterat

Sesiunea IULIE 2023

Înscrieri online până în 25 IULIE 2023 (ora 12:00)
Examene - 26 IULIE - 1 AUGUST 2023

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

SpecializăriDurata studiilorCifre de scolarizare*

ARTA ACTORULUI

2 ani - cursuri la zi7 - bugetate
5 - cu taxă

ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE/

ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI

2 ani - cursuri la zi7 - bugetate
5 - cu taxă
ARTA ACTORULUI DE TEATRU MUZICAL2 ani - cursuri la zi7 - bugetate
5 - cu taxă
SCRIERE DRAMATICĂ2 ani - cursuri la zi7 - bugetate
5 - cu taxă

TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC
 

2 ani - cursuri la zi7 - bugetate
5 - cu taxă
EDUCAŢIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ2 ani - cursuri la zi4 - bugetate
5 - cu taxă

* Locurile propuse sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației

Informații generale și metodologia de admitere: STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PERIOADA ADMITERII:

Înscrieri: până în data de 25 iulie 2023
Examene: 26 iulie - 1 august 2023
Afișarea rezultatelor: până în 2 august 2023
Confirmarea locurilor și înscrierea candidaților admiși: 2-4 august 2023

1. Înscrierea candidaților se face online (https://www.uat.ro/admitere/inscriere). Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pe platforma de înscriere online se va solicita încărcarea următoarelor documente scanate (vă rugăm să pregătiți documentele pentru încărcare astfel încât mărimea acestora în total să nu depășească 2MB):

Pentru studii universitare de masterat:
Fișa de înscriere completată, semnată
Diploma de licență/Adeverință înlocuitoare – față și verso 
Diploma de bacalaureat – față și verso
Cartea de identitate
Certificatul de naștere
Adeverința medicală – de la medical de familie (apt pentru studii)
Certificatul de căsătorie  - dacă e cazul
Chitanța sau dovada plății taxei de înscriere

*Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2022/2023 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

2. Confirmarea locului se face personal, iar candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte:

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

 1. cerere de înscriere tipizată însoțită de declarația de consimțământ privind  prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. diploma de licenţă în original;
 3. suplimentul de diplomă (foaia matricolă) al studiilor de licență – copie;
 4. diploma de bacalaureat – copie;
 5. foaia matricolă - copie
 6. certificatul de naştere – original și copie;
 7. certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul);
 8. adeverintă medicală tip;
 9. trei fotografii 3/4;
 10. buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
 11. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 12. dosar profesional cu materiale specific;
 13. dosar plic.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 lei la toate  programele de studii
TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.
TAXA DE ŞCOLARIZARE: Pentru cetăţenii români şi cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvetiene: 3000 lei/ an universitar.

Pentru studenţii străini (cu excepția cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):

- 750 EUR/lună

3. Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureş absolvenţi de studii universitare cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta).

 Candidaţii admişi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reuşitei la admitere pentru locurile bugetate.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI!

Cetățenii români, care au efectuat studiile liceale în străinătate, sunt rugați să urmeze procedurile de recununoaștere a studiilor stabilite de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR  la adresa: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania