Istoric. Documente de înființare

ISTORIC

1946 Conservatorul Maghiar de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj, precursorul legal al Universităţii de Artă Teatrală din Târgu-Mureş, a fost înfiinţat în 1946 prin Decretul-lege nr. 276 din 9 aprilie, semnat de Regele Mihai, de Ministrul Artelor, Mihail Ralea şi de Ministrul Finanţelor, Gheorghe Tătărescu;

1948  În contextul reformei învăţământului de atunci, prin Ordinul Ministerului Învăţământului Public nr. 263.327/1948 s-a înfiinţat la Cluj Institutul Român de Artă cu facultăţile de muzică, actorie şi dans şi Institutul Maghiar de Artă, cu facultăţile de muzică, regie de teatru, actorie dans, în cadrul căruia s-au continuat programele de studii superiore începute în Conservator;

1950 Prin unificarea facultăţilor de teatru din cele două Institute de Artă a luat fiinţă Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István”cu predare în limba română şi în limba maghiară;

1954 Secţia română şi specializarea regie de la secţia maghiară a Institutului de Teatru „Szentgyörgyi István” din Cluj au fost transferate la  Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, iar specializarea actorie a secţiei maghiare, cu păstrarea titulaturii iniţiale a instituţiei, la  Târgu-Mureş;

1962 A fost inaugurat Teatrul Studio, cu 200 de locuri, dotată cu infrastructura necesară, care a devenit în timp scurt un teatru cu realizări artistice recunoscute în ţară;

1972 Au fost reluate studiile de regie în limba maghiară, absolvite de o singură promoţie;

1976 S-a reînfiinţat linia de studiu în limba română, specializarea actorie;

1991 S-a reorganizat studiul în domeniul regiei de teatru;

1992 Denumirea instituţiei se transformă din Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István” în „Academia de Artă Teatrală” din Târgu-Mureş;

1992 S-a organizat prima conferinţă ştiinţifică în domeniul ştiinţelor teatrale cu participare internaţională;

1995 S-a înfiinţat specializarea teatrologie;

1998 Prin Hotărârea Guvernului României nr.57/2 februarie 1998 denumirea instituţiei se transformă din „Academia de Artă Teatrală” în „Universitatea de Artă Teatrală”din Târgu-Mureş”;

2000 A apărut primul număr al  revistei ştiinţifice multiculturale Symbolon;

2001 A fost acreditată specializarea regie de teatru;

2002 Oferta de studiu a universităţii s-a diversificat prin înfiinţarea specializării "actorie-mânuitor de păpuşi şi marionete" prin autorizare provizorie - adresa CNEAA nr. 1336/13.06.2002;

2003 A fost înfiinţat, şi acreditat de CNCSIS, Centrul de Creaţie şi Studii Teatrale – certificat nr. 3/CC-C din 7 iunie 2003;

2004  A fost acreditată specializarea teatrologie prin adresa CNEAA nr. 1412/01.06.2004;

2004  Au fost reacreditate specializările artele spectacolului de teatru actorie în limba română şi artele spectacolului de teatru actorie în limba maghiară prin adresa CNEAA nr. 76/12.01.2005;

2004 A fost autorizată funcţionarea provizorie a specializării pedagogie muzicală prin adresa CNEAA nr.1401/01.06.2004;

2004 A fost aprobată organizarea masteratului în specializarea Vorbire şi limbaj în artele spectacolului, prin adresa M.Ed.C. nr.34.973/29.07.2004;

2005 Prin Hotărârea Guvernului României nr. 88/2005, structura universităţii va cuprinde două facultăţi distincte: facultatea de teatru şi facultatea de muzică;

2005 A fost aprobată organizarea masteratului în specializarea Regia spectacolului contemporan prin adresa M.Ed.C. nr.33 301/13.06.2005;

2005 Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 5661/12.12.2005;

2005 În urma finalizării lucrărilor de reabilitare a Casei Pálffy fost dat în folosinţă un sediu al facultăţii de muzică;

2006 A fost dat în folosinţă căminul studenţesc al universităţii, obţinut printr-un contract de comodat încheiat cu Fundaţiei Prospero;

2007   S-a finalizat clădirea din curtea universității, prin care spaţiul de învăţământ s-a majorat cu 637,50 mp. În această nouă clădire își desfășoară activitatea începând din 1 octombrie 2008 specializarea scenografie și secția română a specializării pedagogie muzicală. Imobilul mai găzduieşte patru camere, însumând în total 10 locuri de cazare;

2008  S-a reacreditat prin procedura evaluării periodice programul de licenţă artele spectacolului - regie de teatru în limba română şi maghiară, (adr. ARACIS nr. 2721/18.04.2008); s-a obţinut autorizaţia de funcţionare pentru programul de licenţă scenografie şi eveniment artistic în limba română şi maghiară (adr. ARACIS nr. 2707/18.04.2008), și acreditarea programelor de masterat arta actorului în limba română şi arta actorului în limba maghiară (adr. ARACIS nr. 2732/18.04.2008);

2009    S-a obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie pentru programul de licenţă artele spectacolului/coregrafie în limba română şi maghiară (adr. ARACIS nr. 4573/12.05.2009), cât şi acreditarea în limba română şi maghiară a programelor de masterat: teatrologie şi impresariat artistic; scriere dramatică; arta actorului de teatru de animaţie; arta regizorului (adresa ARACIS nr. 4613/12.05.2009). S-a reabilitat clădirea corpului C6 în curtea universității cu destinația de bibliotecă, spații pentru Editura și pentru conducerea universității, camere de cazare. Prin H.G. nr. 1093/2009 denumirea Universității s-a schimbat din Universitateade Artă Teatrală din Târgu Mureș în Universitatea de Arte din Târgu Mureș;

2010    În urma evaluării instituționale, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș a obținut calificativul de "grad de încredere ridicat".

2011    S-a obţinut acreditarea programului de studii universitare de licență pedagogie muzicală în limba maghiară (adr. ARACIS nr. 6239/16.06.2011) și autorizaţia de funcţionare provizorie pentru programul de licenţă comunicare audiovizuală - multimedia - (adr. ARACIS nr. 7225/12.07.2011), cât şi evaluarea periodică pentru menținerea acreditării pentru programele de studii Artele spectacolului actorie, păpuși-marionete, teatrologie  în limbile română şi maghiară.

În prezent Universitatea de Arte funcţionează, conform Hotărârii Guvernului 966/29.09.2011 cu două facultăţi, facultatea de arte în limba română şi facultatea de arte în limba maghiară, oferind programe de studiu la nivelul ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul artelor teatrale, muzicale, vizuale și științe ale comunicării.

                                                  DECRETE - LEGI


                                                   Ministerul Artelor
                                                       Legea Nr.276

Mihai I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţionalã, Rege al României,
La toţi de faţã şi viitori, sãnãtate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Artelor cu Nr. 4.947 din 1946,
Vãzând jurnalul Consiliului de Miniştri Nr.417 din 1946;
În baza dispoziţiunilor înaltului decret regal Nr. 1.626 din 31 August 1944,
Am decretat şi decretãm:
DECRET-LEGE
pentru înfiinţarea Conservatorului Maghiar de Muzicã şi Artã
Dramaticã din Cluj
Art. I. Se înfiinţeazã, pe data publicãrii prezentului decret-lege în Monitorul Oficial, Conservatzorul Maghiar de Muzicã şi Artã Dramaticã din Cluj.
Art. II. Conservatorul Maghiar de Muzicã şi Artã Dramaticã din Cluj va funcţiona în conformitate cu dispoziţiunile legii pentru organizarea şi funcţionarea învãţãmântului superior.
Art. III. Conservatorul Maghiar de Muzicã şi Artã Dramaticã din Cluj va funcţiona cu urmãtoarele catedre, asistenţi şi personal administrativ:
Catedre:
- Dicţiune, dramã şi comedie, 1.
- Regie scenicã, 1.
- Teorie şi solfegii, 1.
- Armonie, contrapunct şi compoziţie, 1.
- Canto, 2.
- Cor şi dirijare coralã, 1.
- Pian, 2.
- Vioarã 2.
- Istoria muzicii, folclor, 1.
Asistenţi:
- Dicţiune, dramã şi comedie, 1.
- Pian, 3.
- Vioarã, 2.
- Corepetiţie pian, 2.
- Orgã, 1.
- Harpã, 1.
Personal administrativ:
Prim secretar, 1, grupa A 33, tip 24.
Secretar, 1, grupa A 33, tip 27.
Oameni de serviciu 2, grupa A 1, tip 10 (19).
Art.IV. Actualii profesori ai fostului Conservator de Stat Maghiar din Cluj, care îndeplinesc condiţiunile cerute de legea relativã la organizarea învãţãmântului superior, vor putea fi încadraţi profesori definitivi, cu respectarea drepturilor de vechime anterioare.
Restul profesorilor rãmaşi neîncadraţi ca profesori definitivi, vor putea fi încadraţi ca asistenţi, cu respectarea drepturilor de vechime anterioare.
Art.V. Profesorii şi asistenţi vor fi încadraţi, în condiţiunile art. 4 de cãtre o comisie specialã instituitã de Ministerul Artelor şi având în compunerea ei un delegat al ministerului şi doi profesori definitivi dela Conservatorul de Muzicã şi Artã Dramaticã din Cluj.
Comisia va putea fi completatã cu un reprezentant al Corpului profesoral dela fostul Conservator de Stat Maghiar din Cluj acest reprezentant participând la lucrãri cu vot consultativ.
Art. VI. Conservatorul Maghiar de Muzicã şi Artã Dramaticã din Cluj va folosi gratuit edificiul şi inventarul fostului Conservator de Stat din Cluj, strada Moţilor Nr.5.
Art.VII. Completarea posturilor Conservatorului Maghiar de Muzicã şi Artã Dramaticã din Cluj, înfiinţat prin prezentul  decret-lege, ce va face dupã data de 1 aprilie 1946.
Ministerul Artelor va înscrie în bugetul sãu pe exerciţiul 1946/1947 sumele corespunzãtoare cheltuielilor de personal, materiale necesare pentru funcţionarea acestui conservator.
Dat în Bucureşti la 8 Aprilie 1946.
MIHAI
Ministerul Artelor,                                       Ministerul finanţelor ad-interiu,
M. Ralea                                                                   Gh. Tãtãrescu
Nr. 1.291

                                                            EXTRAS
              din Monitorul Oficial  nr. 249 din 26 octombrie 1948 (Partea IA)
                       Legi, Regulamente şi dispoziţiuni cu caracter normativ
                                   MINISTERUL ÎNVÃȚÃMÂNTULUI PUBLIC


Noi, ministrul învãţãmântului public,
Având în vedere prevederile decretului Nr. 175 pentru reforma învãţãmântului, publicat în Monitorul Oficial Nr. 177 din 3 august 1948,
Decidem:
Art.1. – Învãţãmântul superior cuprinde urmãtoarele instituţii:
...
Institutul de Artã din Cluj, cu urmãtoarele facultãţi:
Facultatea de muzica cu 4 secţii
a) secţia instrumentalã;
b) secţia vocalã;
c) secţia compoziţii;
d) secţia şi muzicologie şi folclor
Durata de studii 4 ani.
 Facultatea de teatru cu 3 secţii:
a) secţia de artã dramaticã;
b) secţia de regie;
c) secţia de teatrologie;
Durata de studii 4 ani
...
Institutul de Artã din Cluj, cu limbã de predare maghiarã şi cu urmãtoarele facultãţi:
Facultatea de muzicã, cu 4 secţii:
a) secţia instrumentalã;
b) secţia vocalã;
c) secţia compoziţii;
d) secţia muzicologie şi folclor.
Durata de studii 4 ani.
Facultatea de teatru cu 3 secţii:
a) secţia de artã dramaticã;
b) secţia de regie;
c) secţia de teatrologie.
Durata de studii de 4 ani

                                                              EXTRAS
                            din Buletinul Oficial al Republicii Populare Române
                                             Nr. 101 din 6 noiembie 1950
                                                      Hotãrârea nr. 1137
                              privind pregãtirea cadrelor artistice superioare


Consiliul de Miniştri, în şedinţa de la 20 Octombrie 1950,
Vãzând referatul preşedintelui Comitetului pentru Artã, înregistrat sub Nr. 1.696 din 23 Septembrie 1950;
În temeiul art. 72 din Constituţia Republicii Populare Române,
Hotãrãşte:
Art.1. – Pregãtirea cadrelor artistice superioare va fi asiguratã de urmãtoarele institute de Învãţãmânt Superior Artistic:
...
Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István” la Cluj, cu o secţie de artã dramaticã cu limba de predare românã şi o secţie de artã dramaticã şi regie cu limba de predare maghiarã. 
Dr. Petru Groza, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Chivu Stoica, I. Chişinevschi, Ed. Mezincescu, Miron Constantinescu, Stanciu Stoian , I. Vinţe, Emil Bodnãraş, Alex. Bârladeanu, Gh. Gaston Marion, Gh. Vasilichi, Stelian Niţulescu, A. Bunaciu, Const. Prisnea, V. Vaida, V. Malinschi.