Înscriere pentru concursul de admitere - Licență

Sesiunea I IULIE 2024
Examene - 25 - 31 IULIE 2024

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

SPECIALIZAREA

DURATA STUDIILOR

CIFRE DE ȘCOLARIZARE PROPUSE*

  BugetateCu taxă

Artele spectacolului  (Actorie)

4 ani - cursuri de zi

7

5

Artele spectacolului (Păpuși-Marionete)

4 ani - cursuri de zi

7

3

Artele spectacolului (Coregrafie)

4 ani - cursuri de zi

7

5

Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media

3 ani - cursuri de zi

7

5

Muzică

3 ani - cursuri de zi

7

5

* Locurile vor fi propuse spre aprobarea de către Ministerul Educației
* Se prevăd în plus, 3 locuri pentru candidați din următoarele categorii, indiferent de specializare:
- Pentru candidați de etnie rromă – 1 loc
- Pentru absolvenții de licee din mediul rural – 1 loc
- Locuri destinate formării cadrelor didactice -1 loc

Notă:  candidaţii de etnie rromă, indiferent de specializare, trebuie să depună solicitări până în data de 20 iulie 2024. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa serviciului secretariat: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro, sau la sediul Universității: str. Köteles Sámuel nr.6.

Informații generale și metodologia de admitere: STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

1. Înscrierea candidaților se face online (https://www.uat.ro/admitere/inscriere). Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pe platforma de înscriere online se va solicita încărcarea următoarelor documente scanate (vă rugăm să pregătiți documentele pentru încărcare astfel încât mărimea acestora în total să nu depășească 2MB):

Pentru studii universitare de licență:
Fișa de înscriere
Diploma de bacalaureat – față și verso
Cartea de identitate
Certificatul de naștere
Adeverința medicală – de la medical de familie (apt pentru studii)
Certificatul de căsătorie  - dacă e cazul
Chitanța sau dovada plății taxei de înscriere

2. Repertoriul de concurs (actorie)
Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2024/2025 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

3. Confirmarea locului se face personal, iar candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte:

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

1. fișa de înscriere tipizată însoțită de declarația de consimțământ privind  prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original cu anexa foaia matricolă; Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu din care să rezulte media generală;
3. certificatul de naştere, original și copie;
4. adeverinţă medicală tip;
5. trei fotografii 3/4;
6. adeverință din care să rezulte calitatea de student şi diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unei facultăţi sau a unei forme scurte de învăţământ în original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
7. adeverinţă de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituţii de învăţământ superior);
8. fişa cu repertoriul de concurs (actorie, păpuși-marionete) sau mapa cu lucrări specifice conform criteriilor de admitere;
9. certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
10. buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
11. alte acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidaţii orfani, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluţiei);
12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
13. un dosar plic.

TAXA DE ÎNSCRIEREla concursul de admitere este de 100 lei.
TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.
TAXA DE ŞCOLARIZARE:

Pentru cetăţenii români şi cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvetiene:
- 3000 lei/ an universitar la studii universitare de licenţă, specializările Artele spectacolului (actorie,  păpuși-marionete, coregrafie, regie),  Scenografie și eveniment artistic,  Comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media
- 2000 lei/an universitar la studii universitare de licență, specializarea teatrologie,
- 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licenţă, specializarea muzică.

Pentru studenţii străini (cu excepția cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):
- 750 EUR/lună (specializările artele spectacolului şi teatrologie)
- 420 EUR/lună (specializarea muzică) 
- 950 EUR/lună (specializarea comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media)

Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureş absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).

Candidaţii admişi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reuşitei la admitere pentru locurile bugetate.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI!

Cetățenii români, care au efectuat studiile liceale în străinătate, sunt rugați să urmeze procedurile de recununoaștere a studiilor stabilite de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR  la adresa: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania