Skip to main content

REZULTATE PROIECT ACCES EGAL LA EDUCAȚIE

ANUNȚ REZULTATE PROIECT ACCES EGAL LA EDUCAȚIE pentru minorităţile etnice din România


Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (UAT) în parteneriat cu Asociaţia ARES’EL din Ploieşti a implementat, timp de 16 luni, începând cu data de 04.10.2018 până în ianuarie 2020, proiectul “Acces egal la educație pentru minoritățile etnice din România”. Prin intermediul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020 (POCA) s-a urmărit creşterea dimensiunii participative a ONG-urilor, a partenerilor sociali şi a mediului academic în integrarea principiului egalităţii de şanse în educaţie.

Proiectul a beneficiat de finanţare din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem sustenabil de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse, în general, şi a tinerilor romi, în special. În acest sens, proiectul a urmărit optimizarea procesului de reformă educațională în vederea asigurării accesului egal la educație pentru minoritățile etnice din România prin implicarea activă şi creşterea capacității a 40 de ONG-uri şi a partenerilor sociali în a formula şi propune politici publice în educație cu integrarea egalității de şanse şi nediscriminării etnice pe toate paliere.

Acesta s-a realizat atât prin instruirea a 120 de persoane din ONG-uri şi parteneri sociali ce activează în domeniul egalității de şanse şi nediscriminării, educație, tineret, voluntariat, de-a lungul a 16 de sesiuni de formare, desfășurate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cât și prin facilitarea accesului acestora la un mecanism de dialog civic pentru alertă a discriminării etnice în educație, pilotat la Universtitatea de Arte din Târgu-Mureș. Practic, este vorba despre crearea unor proceduri de prevenire şi combatere a discriminării în învățământ sub forma de rețea informală la care participă atât societatea civilă cât şi instituțiile şi organismele publicerelevante pentru educație.

Mecanismul de alertă privind discriminarea minorităţilor etnice în învățământ constă într-un set de reguli și proceduri aplicabile în orice unitate de învățământ din România pentru semnalarea și prevenirea discriminării etnice în învățământ, printr-o abordare integratoare a egalității de șanse în unităţile de învăţământ atât preuniversitar, cât şi universitar. Mecanismul oferă soluții pragmatice la consolidarea dialogului civic şi stimulează colaborarea civică, dar și capacitatea societăţii de a acţiona la derapajele sistemului de educaţie în problema discriminării etnice.

Totodată, prin desfăşurarea unei campanii de dialog civic şi advocacy în cadrul proiectului s-a reușit formularea, promovarea şi acceptarea unei propuneri alternative de politici publice privind combaterea discriminării etnice în educație, la nivel național.

REZULTATELE OBȚINUTE:

R1: Consolidarea și creșterea capacității operaționale a ONG-urilor și partenerilor sociali;
R2: Implementarea unui mecanism de alertă a discriminării etnice în învățământ și facilitarea accesului la instrumente de dialog civic pentru toate ONG-urile şi partenerii sociali care au ca scop promovarea egalității de şanse şi nediscriminarea etnică;
R3:Formularea, promovarea şi acceptarea unei propuneri publice alternative privind accesul egal la educație pentru minoritățile etnice din România

Rezultatele proiectului pot fi urmărite accesând link-urile de mai jos: