METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

(C.C.O.C – UAT)


CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost înființat în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș conform Hotărârii Senatului Univerității nr. 53 din 18 decembrie 2015.
Art.2 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, denumit în continuare “CCOC” este organizat sub forma unei structuri fără personalitate juridică în cadrul Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş.
Art.3 Activitățile CCOC se desfășoară conform prevederilor următoarelor acte normative:
a. Legea educaţiei naţionale. Legea nr. 1/2011
b. OUG nr. 49/2014 privind modificările și completările la Legea Educației nr. 1/2011
c. ORDIN Nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România
d. ORDIN nr. 3070 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România aprobată prin ORDIN
Nr. 650 din 19 noiembrie 2014
e. Prezentul regulament
Art.4 Misiunea CCOC este coordonarea activităţilor de consiliere şi orientare pentru carieră la nivel de universitate, în cooperare cu facultăţile și departamentele universității.
Art.5 Prin activitățile specifice CCOC completează oferta de servicii pentru studenţii Universității de Arte din Târgu-Mureș, pentru a răspunde necesităților de consiliere şi orientare în carieră semnalate de studenţi.
Art.6 Obiectivul fundamental al CCOC este oferirea de noi oportunităţi de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră
Art.7 Obiectivele specifice ale CCOC, derivate din obiectivul fundamental sunt:
a. Orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
b. Reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c. Facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
d. Creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.

CAPITOLUL II. STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONALITATE
Art.8 CCOC se subordonează academic Senatului universităţii şi administrativ Rectorului.
Art.9 CCOC este condus de un cadru didactic coordonator, numit Director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului cu avizul consiliului de administrație.
Art.10 Directorul CCOC prezintă anual consiliului de administrație, un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituţiei de învăţământ superior.
Art.11 Atribuțiile directorului CCOC sunt:
a. Coordonarea activităților CCOC;
b. Elaborarea strategiilor de dezvoltarea anuală și semestrială a CCOC în acord
cu strategiile de dezvoltare a Universității de Arte din Târgu-Mureș;
c. Reprezentarea CCOC la nivel intrainstituțional (organizații studențești, departamente, facultăți, senat universitar) și intersinstituțional (structuri similare din cadrul instituțiilor de învățământ, instituții ale administrației locale, alte instituții partenere ce sprijină tipul de activități derulate în cadrul departamentului;
d. Realizarea unor protocoale de colaborare cu instituții și organizații partenere care pot să sprijine activitățile specifice CCOC;
e. Întocmirea unor rapoarte anuale de activitate și prezemtarea lor Consiliului de administrație al UAT Târgu Mureș.
Art.12 Structura organizatorică a CCOC este:
a. Psiholog cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (coordonator).
b. Psiholog cu atestat în specialitatea Psihologie clinică.
c. Consilieri de carieră, sociologi, pedagogi
d. Cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor (reprezentanţi din partea departamentelor);
e. Voluntari (studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ, cadre didactice, specialiști ai instituțiilor partenere)
Art.13 În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente, CCOC colaborează cu celelalte departamente ale universității și organizaţiile studenţeşti legal constituite din instituţia de învăţământ superior.
Art.14 Finanţarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universităţii. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii CCOC, instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare. Baza materială necesară desfăşurării activităţilor CCOC se asigură de către instituţia de învăţământ superior organizatoare.

Art.15 Grupul țintă este format din:
a. Studenţi ai Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ; 
b. Studenţi străini aflaţi la studii în cadrul Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş prin programe de mobilităţi;
c. Elevi din anii terminali de liceu ce provin din instituţiile partenere ale universităţii;
d. Absolvenţi proprii și ai altor universităţi;
e. Alte persoane incluse în grupurile țintă stabilite prin parteneriatele interinstituționale.
Art.16 Principalele activități ale CCOC sunt:
a. Informarea, orientarea şi consilierea studenţilor Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş prin oferirea următoarelor servicii:
• consiliere educaţională şi vocaţională;
• consiliere şi evaluare psihologică;
• consiliere în carieră;
• cunoaștere și dezvoltare personală;
b. Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii, precum:
• sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
• organizarea de prezentări de companii;
• sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor;
• realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
• elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii;
• participări la activităţi organizate de către alumni.
c. Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice, precum: sesiuni de prezentare de tip "zilele porţilor deschise", târguri educaţionale, vizite tematice etc;
d. Orientarea studenților Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş către o gamă mai largă de servicii din cadrul unor structuri specializate din cadrul universității și a comunității locale;
e. Participarea la viața comunității locale prin derularea unor activități de voluntariat cu specific artistic, având ca și grup țintă populația generală dar și membrii ai uinor grupri vulnerabile. Principalele obiective ale acestor activități vor fi:
• formarea și dezvoltarea capacităților de receptare și creare a actului artistic;
• dezvoltarea inteligenţei emoţionale;
• dezvoltarea capaciţăţii de a se exprima mai repede şi mai uşor;
• modelarea personalităţii prin exersarea valorilor estetice şi orientarea spre incorporarea frumosului in viaţă şi activitate;
• dezvoltarea percepţiilor şi reprezentărilor vizuale, a imaginaţiei creatoare;
• facilitarea comunicării interpersonale, creşterea sociabilităţii, creşterea adaptării in societate;
• rezolvarea eficientă a conflictelor prin inducerea unor stări de relaxare și de acceptare de sine;
• reducerea nivelului de stress și a anxietății;
• formartea și dezvoltarea capacităților de a invinge obstacole de natură psihică (nu pot , nu sunt in stare, voi eșua etc)

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE
Art.17 Membrii CCOC se obligă să respecte precizările actelor normative care reglementează tipurile de activități derulate prin acesta.
Art.18 Prezentul Regulament poate fi modificat și completat prin hotărâri ale Senatului Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş.

RECTOR
Prof. univ. dr. habil. SORIN CRIȘAN