EXAMEN DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

Metodologia de finalizare a studiilor din departamentul pentru pregătirea personalului didactic, poate fi consultată aici.  

Nivelul I – iniţial

Evaluarea finală se realizează printr-un examen de absolvire în cadrul căruia se va prezenta şi susţine un portofoliu didactic ce va include materiale ilustrative privind formarea competenţelor necesare profesiei didactice:

 • trei referate pe teme de psihologie, pedagogie sau didactica specialităţii, prin care să se evidenţieze gradul de aprofundare, capacitatea de analiză, sinteză, interpretare a cunoştinţelor teoretice care asigură suportul ştiinţific al activităţii instructiv-educative; tema abordată este aleasă   de candidat.
 • trei proiecte de lecţie: incluzând proiect pentru specialitate şi pentru consiliere şi orientare;
 • analiza şi evaluarea unei activităţi instructiv-educative la care a asistat în perioada de practică, fișele de observare a întregului an școlar;
 • o autoevaluare scrisă privitoare la realizarea portofoliului;
 • o caracterizare psihopedagogică a unui elev.

Calitatea materialelor şi prezentarea lor se apreciază cu note de la 10 la 1, nota minimă de promovare fiind 7 (şapte).

Examenul de absolvire a programului de studii psihopedagogice constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Documentele care intră în componenţa acestuia vor reflecta, în sinteză, nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin programul de pregătire iniţială pentru profesia didactică.

Studenţii întocmesc portofoliul didactic sub îndrumarea unuia din următorii profesori: profesorul coordonator de practică pedagogică, profesorul care predă Didactica disciplinei de specialitate, sau profesorul care predă Managementul clasei de elevi. E util ca aceştia să adapteze sarcinile de lucru domeniului de specialitate al absolventului.

I. Conţinutul portofoliului

I.1. Cuprins

I.2. Temele selectate spre rezolvare

I.3. Autoevaluarea portofoliului

I.4. Anexă (Teme propuse spre rezolvare)

I.1. Cuprinsul succede pagina de titlu şi cuprinde titlurile pieselor care alcătuiesc

Portofoliul.

I.2. Absolventul va alege 3 teme din cele prezentate în Anexă şi le va rezolva (în scris).

 • Formatul paginii: Times New Roman 12 pt, line space: 1,5 lines, justified

I.3. Autoevaluarea portofoliului (1-2 pagini)

Ø Întocmirea cuprinsului

Ø Dificultăţi, obstacole, limite întâlnite în ceea ce priveşte întocmirea portofoliului

Ø Cunoştinţe şi abilităţi dobândite pe parcursul elaborării portofoliului

Ø Sugestii privind posibile modalităţi de acţiuni viitoare

Ø Nota propusă de absolvent (autoevaluare)

II. Susţinerea portofoliului

Examenul constă în susţinerea celor 3 teme rezolvate (cuprinse în portofoliu). Se punctează, de asemenea, autoevaluarea (orală şi scrisă) a portofoliului prezentat la examen.

Perspective ale profesorului în acţiunea de evaluare a portofoliului întocmit de student:

Ø Argumentarea logică

Ø Structurarea

Ø Gândirea critică

Ø Citarea corectă a resurselor bibliografice

Ø Adecvarea termenilor de specialitate

Notarea:

Fiecare temă este notată separat (1-10). Nota finală este media aritmetică obţinută pentru cele 3 teme rezolvate şi pentru susţinerea portofoliului.
Absolventul va avea situaţia şcolară încheiată în cazul în care va obţine notă de trecere la examen.

Anexă

Teme propuse spre rezolvare

1. Precizaţi, într-un eseu argumentativ, locul, rolul şi importanţa disciplinei dvs. de specialitate în procesul de învăţământ –actualitate şi perspective. (4 pagini)

2. Prezentaţi o schiţă de portret a profesorului eficient, realizând o abordare comparativă a viziunii dvs. în faza de început, respectiv în faza de finalizare a studiilor psihopedagogice. (3-4 pagini)

3. Selectaţi un capitol din tematica disciplinei de specialitate. Prezentaţi metodologia de evaluare adecvată, referindu-vă şi la competenţele specifice ale disciplinei. Argumentaţi faptul că metodele şi procedeele de evaluare sunt adecvate Ariei curriculare Arte.

(4-5 pagini)

4. Scrieţi un eseu privitor la principiile care guvernează activitatea didactică. Argumentaţi, teoretic şi practic, alegându-vă ca exemplu un conţinut/ o lecţie la disciplina de specialitate. (5 pagini)

5. Întocmiţi o recenzie de 3-4 pagini asupra unui studiu/articol de specialitate, ales din bibliografia propusă de profesorul-didactician.

6. Argumentaţi, prin prezentare PowerPoint, că folosirea NTIC-urilor reprezintă oportunitate pentru procesul didactic vocaţional. (aprox. 30 slide-uri)

7. Identificaţi probleme psihopedagogice în clasa/grupa de elevi pe parcursul practicii pedagogice.; descrieţi metodele folosite de profesorul-mentor în rezolvarea acestora; propuneţi alte metode de rezolvare/soluţionare. (4-5 pagini)

8. Propuneţi un plan pentru dezvoltarea unei abilităţi personale, necesară şi obligatorie în profesia didactică. (2 pagini)

9. Întocmiţi o programă şcolară (orientativă) pentru o disciplină opţională, la nivelul Ariei curriculare Arte. (4-5 pagini)

10. Căutaţi un copil supradotat; întocmiţi-i o caracterizare psihopedagogică; proiectaţi un program de dezvoltare a talentului lui. (3-4 pagini)

11. Utilizând metoda proiectului ca metodă de predare-învăţare, propuneţi o temă de interes pentru clasele V-VIII, menţionând finalităţile (scopul şi obiectivele) urmărite; descrieţi toate activităţile didactice aferente. (5-6 pagini)

12. Întocmiţi un proiect educaţional în parteneriat, având în vedere teme comune de interes între elevi de aceeaşi vârstă, aparţinând unor şcoli diferite; menţionaţi şi descrieţi toate detaliile proiectului. (5-6 pagini)

13. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Atitudinea faţă de copii şi copilărie în diferite perioade istorice, în diferite stadii de dezvoltare ale societăţii. (4-5 pagini)

14. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Rolul ereditate-mediu, mediu-cultură în dezvoltarea artistică a copilului. (5-6 pagini)

15. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Mediul primar al copilului: familia - aspecte psihologice în realizarea educaţiei artistice. (4-5 pagini)

16. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Importanţa creativităţii în domeniul artelor; tehnici şi procedee de dezvoltare a creativităţii elevilor. (4-5 pagini)

17. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Procesul de socializare a copiilor şi mass-media. (4-5 pagini)

18. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Probleme în educaţie, în educaţia artistică (probleme psihologice, tulburări de vorbire etc.). (5-6 pagini)

19. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: Situaţii de criză în viaţa copilului (divorţul părinţilor, deces în familie, boală gravă, spitalizare prelungită etc.). (5-6 pagini)

20. Scrieţi o lucrare ştiinţifică scurtă pe următoarea temă: E posibilă predarea artelor? (4-5 pagini)

Notă:
Studenţii sunt invitaţi să propună/ să trateze şi alte teme, relevante pentru pregătirea lor iniţială pentru profesia didactică (pe baza acumulărilor cognitive obţinute prin parcurgerea modulului psihopedagogic şi a observaţiilor directe asupra comportamentelor elevilor în cadrul practicii pedagogice).

 

Nivelul II – de aprofundare

Evaluarea finală se realizează printr-un examen de absolvire în cadrul căruia se va prezenta un portofoliu didactic ce va include materiale ilustrative privind aprofundarea competenţelor necesare profesiei didactice:

 • caiet de practică:
 • fișa de observare a lecției/cursului;
 • fișa sinteză de evaluare a lecției/cursului;
 • fișa de asistență la lecții/cursuri;
 • trei proiecte de lecţie/curs: unul pentru liceu, unul pentru consiliere şi orientare (liceu) şi unul pentru universitate;
 • privire critică asupra lecțiilor/cursurilor susținute de student;
 • fișa de evidență a notelor obținute la practica pedagogică;
 • reflecții asupra perioadei de practică pedagogică (perspectiva studentului).
 • un proiect cu o temă din domeniul psihologie sau pedagogie, structurat pe două componente (fundamentare teoretică și metodologie), cu un volum de maxim 30 de pagini, exclusiv anexele. Realizarea proiectului va certifica dobândirea de către studenți a capacităților și abilităților necesare specialistului implicat în activități de cercetare/inovare:
 • capacități de analiză și sinteză demonstrate prin utilizarea unor metode științifice riguroase specifice domeniului psihopedagogic;
 • abilități de concepere, redactare și analiză critică a studiilor sau proiectelor științifice.

Proiectul va fi susținut în fața unei comisii de examen care va evalua calitatea materialelor și prezentarea, apreciindu-le cu note de la 10 la 1, nota minimă de promovare fiind 7 (şapte).

 

Prof.univ.dr.habil. Bakk-Miklósi Kinga
Conf.univ.dr. Silvia Negruțiu
Lect.univ. dr. Traian Moldovan
Lect.univ.dr. Iringó Vargancsik-Thörik