Regulament de funcționare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, numit în continuare D.P.P.D. se desfăşoară conform reglementărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare transmise prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5398 / 11.02.1994, completate cu cele ale ordinelor nr. 4356/11.07.1996 şi nr. 4343/17.06.2005, a Ordinului nr. 4316/3.06.2008 şi a reglementărilor interne ale U.A.
2. Înfiinţarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureş a avut loc la începutul anului universitar 1993-1994 prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5398 / 11.02.1994, sub denumirea de Seminar Pedagogic Universitar, la nivelul centrului universitar Tîrgu-Mureş, structură care din 1996 poartă denumirea de Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic (Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 4356/11.07.1996) şi funcţionează la nivelul tuturor specializărilor universităţii.
3. Conducerea operativă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din universitatea noastră este asigurată de Colegiul Senatului, alegerea acestuia făcându­se conform metodologiei privind desfăşurarea alegerilor în instituţiile de învăţământ superior. 
4. D.P.P.D. este o structură de sine stătătoare începând cu 1 octombrie 2009 şi este subordonat Colegiului Senatului Universităţii.

II. STATUT, MISIUNE, OBIECTIVE
5. Misiunea D.P.P.D. este de a asigura pregătirea şi perfecţionarea pedagogică, psihologică, metodică a studenţilor şi a absolvenţilor din învăţământul superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic. În acest scop, Departamentul organizează programul de studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire a D.P.P.D., care permite exercitarea profesiei didactice, conform art. 68. din Legea învăţământului nr. 84/1995. De asemenea, organizează activităţile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Aceasta are trei componente principale:
a) pregătirea iniţialăpentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii competenţelor şi a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
b) formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare sau perfecţionare periodică, precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a definitivatului şi a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
c) cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.
6. Principalele obiectiveale Departamentului sunt: formarea competenţelor didactice ale studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru cariera didactică; asigurarea pregătirii iniţiale a viitoarelor cadre didactice în cadrul „modulului pedagogic”, parcurs în perioada studiilor universitare sau postuniversitare; dezvoltarea abilităţilor pedagogice ale cadrelor didactice cuprinse în sistemul de perfecţionare; asigurarea formării şi perfecţionării continuea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar prin propunerea de programe de formare continuă a personalului didactic (pentru obţinerea definitivării în învăţământ, a gradului didactic II, a gradului didactic I, pentru perfecţionarea periodică şi alte programe de formare); implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei acestuia; promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu; desfăşurarea de cercetări ştiinţifice în domeniu, pe diverse teme educaţionale de interes naţional şi european; diseminarea informaţiei pedagogice şi a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice întreprinse; încurajarea şi susţinerea demersurilor de autoperfecţionarepedagogică teoretică şi practică a cadrelor didactice; promovarea principiului educaţiei permanente. 
7. Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător nivelului de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a D.P.P.D., Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu. Certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic, Nivelul I, se eliberează de către DPPD, în conformitate cu regimul actelor de studii. 
8. În cadrul Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, D.P.P.D. este o instituţie distinctă, abilitată să asigure pregătirea pedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor şi absolvenţilor care optează pentru profesia didactică. 
a)     Acesta funcţionează în baza unui regulament aprobat de Senatul Universităţii de Arte şi are planuri de învăţământ distincte, unitare pe ţară, stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
b)    Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesia de cadru didactic sunt obligaţi să participe la activităţile organizate de D.P.P.D. 
c)    Pregătirea studenţilor în cadrul Departamentului se realizează în regimul activităţilor didactice facultative.  
d)    Modulul de psihopedagogie al D.P.P.D.-ului este obligatoriu pentru studenţii Facultăţii de Muzică, specializarea Pedagogie Muzicală şi este facultativ  pentru celelalte specializări ale universităţii. 
e)     În perspectivă, D.P.P.D. va cuprinde studenţii din toţi anii universitari (anii II, III nivel licenţă; anii I, II nivel de studii masterat universitar), care optează pentru profesiunea de cadru didactic. Departamentul va realiza profesionalizarea şi  perfecţionarea pedagogică şi în formă comasată, la sfârşitul studiilor pentru absolvenţi ai învăţământului superior, în formulă postuniversitară.
f)     Notele obţinute la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ al D.P.P.D. nu se iau în calculul mediei de bursă a studentului; cu toate acestea, un student nu poate primi bursă dacă nu e integralist şi la disciplinele studiate în cadrul D.P.P.D.-ului.
g)      Planul de învăţământ al D.P.P.D.-ului este unic pe plan naţional - şase discipline obligatorii şi practica pedagogică (sem. 5, 6).

III. ATRIBUŢII
9. D.P.P.D. este o structură universitară abilitată să asigure pregătirea şi perfecţionarea pedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic sau care sunt cadre didactice în învăţământul preuniversitar. 
10. Departamentul realizează profesionalizarea şi perfecţionarea pedagogică în raport cu planuri de învăţământ unice la nivel naţional, aprobate de M.Ed.C., indiferent de forma de organizare a activităţii de parcurgere a acestora: eşalonată pe ani de studii, comasată la sfârşitul studiilor pentru absolvenţi ai învăţământului superior, în formulă postuniversitară.
11. Conceput ca o instituţie specializată pentru profesionalizarea şi perfecţionarea pedagogică a institutorilor şi profesorilor, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are următoarele atribuţii: 
a) coordonarea unitară a activităţilor privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învăţământ ale facultăţilor, în programele analitice şi în activităţile didactice de curs, seminar şi de practică pedagogică; atingerea unor niveluri ridicate de performanţă şi eficienţă, în concordanţă cu standardele moderne ale profesiunii; 
b) implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum şi ca transfer direct de informaţii şi de experienţă între cadrele didactice universitare din structura departamentului şi profesorii din şcolile de aplicaţie, unde studenţii efectuează practică pedagogică; 
c) organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de specialitate (psihopedagogice şi metodice) a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; în acest context se înscriu şi organizarea şi desfăşurarea examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I, conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
d) promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc. 
e) DPPD organizează activităţi de perfecţionare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice a cadrelor didactice din UA, Tg. Mureş. 
f) DPPD organizează îndrumarea şi controlul practicii pedagogice la nivelul Universităţii; practica pedagogică se va desfăşura în şcoli cu program normal (nu în şcoli de profil), deoarece studenţii vor deveni cadre didactice pentru elevi de gimnaziu, care studiază conform curriculumului național, unitar și obligatoriu. 

IV. ORGANIZARE, PERSONAL DIDACTIC ŞI DE CONDUCERE 
12. DPPD constituie o entitate academică şi profesională distinctă, formată din cadre didactice reprezentând cele trei domenii de bază ale curriculumului menţionat (psihologie, pedagogie şi didactica specialităţii – muzică, arta spectacolului, scenografie). 
13. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este subordonat Colegiului Senatului Universităţii de Arte din Târgu-Mureş.
14. Structura organizatorică a D.P.P.D. se stabileşte de Senatul Universităţii, în raport cu volumul şi gradul de complexitate ale activitaţilor psihologice, pedagogice, şi metodice desfăşurate, precum şi cu perspectivele acestuia de dezvoltare. 
15. Organizarea D.P.P.D. s-a stabilit în ședința Senatului U.A.T. din data de 17 februarie 2009, cu condiția aprobării de către A.R.A.C.I.S., în urma depunerii dosarului de autoevaluare. 
16. Conducerea departamentului este asigurată de un director, numit prin hotărâre  a Colegiului Senatului universității  şi de Şefii liniilor de studiu, aleşi prin vot pentru un mandat de patru ani şi validaţi de Colegiul Senatului universităţii. Alegerea organelor de conducere se face potrivit prevederilor Cartei universitare. Atribuţiile conducerii departamentului: coordonarea întregii activităţi a departamentului; gestionarea planului de învăţământ; repartizarea orelor la catedrele colaboratoare; avizarea şi semnarea certificatelor acordate absolvenţilor D.P.P.D.-ului şi cadrelor didactice perfecţionate prin grade didactice; avizarea comisiilor de examene pentru gradele didactice.
17. Personalul didactic al Departamentului poate avea întreaga gamă de funcţii didactice specifice învăţământului superior (profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar, asistent universitar, preparator universitar) şi este format din specialişti cu studii superioare în psihologie, pedagogie, sociologie, informatică şi diferite specializări (pentru didactica specialităţii şi practica pedagogică). Numărul posturilor pe grade didactice universitare se stabileşte prin Statul de funcţiuni al personalului didactic. Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular sunt considerate vacante şi pot fi ocupate prin concurs. Cadrele didactice de didactica specialităţii au o dublă subordonare, atât faţă de Departament, cât şi faţă de catedrele de specialitate de care aparţin. Cadrele didactice implicate în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice stabilesc orarul activităţilor aferente Departamentului, de comun acord cu reprezentanţii facultăţilor. 
18. D.P.P.D. funcţionează pe baza principiului sistemului de credite academice transferabile. Pentru disciplinele sale se repartizează un număr de 30 credite.
19. Personalul didactic auxiliar şi cel administrativ este cel al universităţii. Personalul auxiliar şi cel administrativ al Departamentului este dimensionat de către Colegiul Senatului Universităţii în funcţie de necesităţi şi normele legale în vigoare. 
20. Secretariatul universităţii, conform fişelor posturilor, ţine evidenţa studenţilor, registrele matricole, cataloagele, foile matricole.
21. Posturile didactice vacante de didactica specialităţii şi practica pedagogică se pot ocupa numai de candidaţi care au predat anterior minimum 2-3 ani în învăţământ şi îndeplinesc celelalte condiţii de concurs.
22. Baza materială a Departamentului este alcatuită din spaţii pentru studiu din cadrul Universităţii, dotate cu mijloace materiale adecvate studiului. Conducerea Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş asigură înzestrarea Departamentului cu literatură de specialitate, cu aparatură specifică de pregătire, inclusiv mijloace moderne de informatizare, comunicare şi multiplicare. 
IV. CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
23. Admiterea studenţilor la cursurile de profesionalizare pedagogică organizate de D.P.P.D. se face pe baza unui interviu pentru evitarea şcolarizării unor persoane aflate în imposibilitate fizică sau psihică de a profesa în învăţământ.
24. Pregătirea studenţilor pentru profesia de cadru didactic se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesia de cadru didactic sunt obligaţi să parcurgă toate activităţile din planul de învăţământ al Departamentului. 
25. Disciplinele psihopedagogice şi metodice, activităţile practice, numărul de ore afectat şi eşalonarea acestora pe semestre, sunt menţionate în Planul de învăţământ, care este obligatoriu pentru toţi studenţii care au optat pentru activităţile Departamentului. 
26. Programul de studii pentru obţinerea certificatului de absolvire este structurat pe două niveluri: nivelul I se va efectua în cursul semestrelor ciclului universitar de licenţă, iar nivelul II se va efectua după obţinerea diplomei de licenţă. 
27. Desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de învăţământ al Departamentului şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţi se fac potrivit Regulamenului didactic şi de activitate profesională a studenţilor din UA Tg. Mureş.
28. Înscrierile la activităţile organizate de D.P.P.D. au loc în fiecare an, între 15 septembrie și 15 octombrie. 
29. Pot opta pentru activităţile D.P.P.D. studenţii înmatriculaţi în anul I.
30. Pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc să obţină dreptul de a profesa în învăţământ, activităţile Departamentului vor fi comasate în regim de învăţământ postuniversitar, cu durată de 1 an, susţinut prin taxe de la cursanţi. Cursanţii sunt obligaţi să efectueze toate activităţile prevăzute în planul de învăţământ al Departamentului. 
31. Absolvirea nivelului I se finalizează cu obţinerea unei adeverinţe de absolvire, eliberată de D.P.P.D. şi avizată de Rectoratul UA din Tg. Mureş, iar a nivelului II se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, care asimilează şi înlocuieşte adeverinţa de absolvire eliberată anterior.
32. Persoanele care nu parcurg nivelurile I şi II pe durata ciclurilor de studii universitare de licenţă se pot înscrie ulterior la activităţile D.P.P.D. organizate în regimul cursurilor postuniversitare. 
33. Modulul Psihopedagogic organizat în regim de curs postuniversitar are structură modulară, independentă de structura anului universitar stabilită. .
34. Pentru disciplinele opţionale din cadrul nivelului I, oferta cuprinde minimum 2 discipline, iar studenţii care au parcurs în cadrul nivelului I una dintre disciplinele opţionale, vor selecta, atunci când vor parcurge nivelul II, una dintre celelalte discipline disponibile în pachetul respectiv. 
35. Absolvenţii nivelului I, care nu se încadrează în învăţământ până la parcurgerea nivelului II, au obligaţia de a efectua, în cadrul nivelului II, un stagiu de 42 de ore de practică pedagogică. 
36. Activitatea didactică se desfăşoară pe baza unor planuri de învăţământ unice la nivel naţional.
37. Pregătirea studenţilor se realizează în regimul activităţilor didactice facultative pentru studenţii Facultăţii de Teatru şi obligatorii pentru Facultatea de Muzică, cu precizarea că cei care optează pentru profesiunea de cadru didactic sunt obligaţi să parcurgă toate activităţile din planul de învăţământ al D.P.P.D.
38. Practica pedagogică se organizează pe grupe de 10-12 studenţi, în unităţile de învăţământ preuniversitar care au statut de „unităţi şcolare de aplicaţie”, conform cerinţelor şi exigenţelor metodologiei în vigoare a Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, pentru specializările din cadrul Facultăţii de teatru (Artele spectacolului şi Teatrologie). 
39. Desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de învăţământ al D.P.P.D. şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţi se fac potrivit Cartei şi a prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din U.A..

V. ACTIVITĂŢI  FINANCIARE 
40. Resursele financiare din taxele de studii se utilizează integral de către universitate în conformitate cu Legea învăţământului republicată (1999), art. 170, paragraful 3, adică fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat. 
41. Taxa de studiu se achită în prima lună din fiecare semestru. Persoanele care doresc amânarea sau eşalonarea achitării taxei, sunt obligate să solicite acest lucru la începutul semestrului, printr-o cerere vizată de directorul D.P.P.D. 
42. Taxa de studiu pentru studenţii înscrişi la activităţile D.P.P.D. se stabileşte în fiecare an de Senatul Universităţii şi se poate plăti semestrial. 
43. Remunerarea cadrelor didactice se face pe baza statelor de funcţii aprobate de Colegiul Senatului Universităţii, cu respectarea normativelor în vigoare.
44. Efectuarea cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale (dotări, deplasări etc) se vor face doar după asigurarea integrală a fondurilor necesare cheltuielilor prioritare ale D.P.P.D-ului pentru: activităţi didactice, elaborare şi multiplicare de cursuri.

VI. DISPOZIŢII FINALE 
45. Prevederile acestui Proiect de Regulament nu contravin legislaţiei în vigoare a Universităţii de Arte din  Tîrgu Mureş. 
46. Prezentul Regulament a fost supus aprobării în şedinţa Colegiului Senatului Universităţii de Arte din data de 28 octombrie 2009 şi va intra în vigoare începând cu această dată. 
47. Regulamentul D.P.P.D.-ului, va fi aprobat în şedinţa Senatului, va căpăta statut de Regulament şi va fi făcut public. 
48. Studenţii şi absolvenţii vor primi regulamentul şi vor certifica, prin semnătură, pe contractul de studii, cunoaşterea şi angajamentul respectării acestuia.

Regulament de funcționare

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, numit în continuare D.P.P.D. se desfăşoară conform reglementărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare transmise prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5398 / 11.02.1994, completate cu cele ale ordinelor nr. 4356/11.07.1996 şi nr. 4343/17.06.2005, a Ordinului nr. 4316/3.06.2008 şi a reglementărilor interne ale U.A.
2. Înfiinţarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureş a avut loc la începutul anului universitar 1993-1994 prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5398 / 11.02.1994, sub denumirea de Seminar Pedagogic Universitar, la nivelul centrului universitar Tîrgu-Mureş, structură care din 1996 poartă denumirea de Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic (Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 4356/11.07.1996) şi funcţionează la nivelul tuturor specializărilor universităţii.
3. Conducerea operativă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din universitatea noastră este asigurată de Colegiul Senatului, alegerea acestuia făcându­se conform metodologiei privind desfăşurarea alegerilor în instituţiile de învăţământ superior. 
4. D.P.P.D. este o structură de sine stătătoare începând cu 1 octombrie 2009 şi este subordonat Colegiului Senatului Universităţii.

II. STATUT, MISIUNE, OBIECTIVE
5. Misiunea D.P.P.D. este de a asigura pregătirea şi perfecţionarea pedagogică, psihologică, metodică a studenţilor şi a absolvenţilor din învăţământul superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic. În acest scop, Departamentul organizează programul de studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire a D.P.P.D., care permite exercitarea profesiei didactice, conform art. 68. din Legea învăţământului nr. 84/1995. De asemenea, organizează activităţile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Aceasta are trei componente principale:
a) pregătirea iniţialăpentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii competenţelor şi a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
b) formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare sau perfecţionare periodică, precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a definitivatului şi a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
c) cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.
6. Principalele obiectiveale Departamentului sunt: formarea competenţelor didactice ale studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru cariera didactică; asigurarea pregătirii iniţiale a viitoarelor cadre didactice în cadrul „modulului pedagogic”, parcurs în perioada studiilor universitare sau postuniversitare; dezvoltarea abilităţilor pedagogice ale cadrelor didactice cuprinse în sistemul de perfecţionare; asigurarea formării şi perfecţionării continuea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar prin propunerea de programe de formare continuă a personalului didactic (pentru obţinerea definitivării în învăţământ, a gradului didactic II, a gradului didactic I, pentru perfecţionarea periodică şi alte programe de formare); implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei acestuia; promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu; desfăşurarea de cercetări ştiinţifice în domeniu, pe diverse teme educaţionale de interes naţional şi european; diseminarea informaţiei pedagogice şi a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice întreprinse; încurajarea şi susţinerea demersurilor de autoperfecţionarepedagogică teoretică şi practică a cadrelor didactice; promovarea principiului educaţiei permanente. 
7. Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător nivelului de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a D.P.P.D., Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu. Certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic, Nivelul I, se eliberează de către DPPD, în conformitate cu regimul actelor de studii. 
8. În cadrul Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, D.P.P.D. este o instituţie distinctă, abilitată să asigure pregătirea pedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor şi absolvenţilor care optează pentru profesia didactică. 
a)     Acesta funcţionează în baza unui regulament aprobat de Senatul Universităţii de Arte şi are planuri de învăţământ distincte, unitare pe ţară, stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
b)    Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesia de cadru didactic sunt obligaţi să participe la activităţile organizate de D.P.P.D. 
c)    Pregătirea studenţilor în cadrul Departamentului se realizează în regimul activităţilor didactice facultative.  
d)    Modulul de psihopedagogie al D.P.P.D.-ului este obligatoriu pentru studenţii Facultăţii de Muzică, specializarea Pedagogie Muzicală şi este facultativ  pentru celelalte specializări ale universităţii. 
e)     În perspectivă, D.P.P.D. va cuprinde studenţii din toţi anii universitari (anii II, III nivel licenţă; anii I, II nivel de studii masterat universitar), care optează pentru profesiunea de cadru didactic. Departamentul va realiza profesionalizarea şi  perfecţionarea pedagogică şi în formă comasată, la sfârşitul studiilor pentru absolvenţi ai învăţământului superior, în formulă postuniversitară.
f)     Notele obţinute la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ al D.P.P.D. nu se iau în calculul mediei de bursă a studentului; cu toate acestea, un student nu poate primi bursă dacă nu e integralist şi la disciplinele studiate în cadrul D.P.P.D.-ului.
g)      Planul de învăţământ al D.P.P.D.-ului este unic pe plan naţional - şase discipline obligatorii şi practica pedagogică (sem. 5, 6).

III. ATRIBUŢII
9. D.P.P.D. este o structură universitară abilitată să asigure pregătirea şi perfecţionarea pedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic sau care sunt cadre didactice în învăţământul preuniversitar. 
10. Departamentul realizează profesionalizarea şi perfecţionarea pedagogică în raport cu planuri de învăţământ unice la nivel naţional, aprobate de M.Ed.C., indiferent de forma de organizare a activităţii de parcurgere a acestora: eşalonată pe ani de studii, comasată la sfârşitul studiilor pentru absolvenţi ai învăţământului superior, în formulă postuniversitară.
11. Conceput ca o instituţie specializată pentru profesionalizarea şi perfecţionarea pedagogică a institutorilor şi profesorilor, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are următoarele atribuţii: 
a) coordonarea unitară a activităţilor privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învăţământ ale facultăţilor, în programele analitice şi în activităţile didactice de curs, seminar şi de practică pedagogică; atingerea unor niveluri ridicate de performanţă şi eficienţă, în concordanţă cu standardele moderne ale profesiunii; 
b) implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum şi ca transfer direct de informaţii şi de experienţă între cadrele didactice universitare din structura departamentului şi profesorii din şcolile de aplicaţie, unde studenţii efectuează practică pedagogică; 
c) organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de specialitate (psihopedagogice şi metodice) a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; în acest context se înscriu şi organizarea şi desfăşurarea examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I, conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
d) promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc. 
e) DPPD organizează activităţi de perfecţionare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice a cadrelor didactice din UA, Tg. Mureş. 
f) DPPD organizează îndrumarea şi controlul practicii pedagogice la nivelul Universităţii; practica pedagogică se va desfăşura în şcoli cu program normal (nu în şcoli de profil), deoarece studenţii vor deveni cadre didactice pentru elevi de gimnaziu, care studiază conform curriculumului național, unitar și obligatoriu. 

IV. ORGANIZARE, PERSONAL DIDACTIC ŞI DE CONDUCERE 
12. DPPD constituie o entitate academică şi profesională distinctă, formată din cadre didactice reprezentând cele trei domenii de bază ale curriculumului menţionat (psihologie, pedagogie şi didactica specialităţii – muzică, arta spectacolului, scenografie). 
13. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este subordonat Colegiului Senatului Universităţii de Arte din Târgu-Mureş.
14. Structura organizatorică a D.P.P.D. se stabileşte de Senatul Universităţii, în raport cu volumul şi gradul de complexitate ale activitaţilor psihologice, pedagogice, şi metodice desfăşurate, precum şi cu perspectivele acestuia de dezvoltare. 
15. Organizarea D.P.P.D. s-a stabilit în ședința Senatului U.A.T. din data de 17 februarie 2009, cu condiția aprobării de către A.R.A.C.I.S., în urma depunerii dosarului de autoevaluare. 
16. Conducerea departamentului este asigurată de un director, numit prin hotărâre  a Colegiului Senatului universității  şi de Şefii liniilor de studiu, aleşi prin vot pentru un mandat de patru ani şi validaţi de Colegiul Senatului universităţii. Alegerea organelor de conducere se face potrivit prevederilor Cartei universitare. Atribuţiile conducerii departamentului: coordonarea întregii activităţi a departamentului; gestionarea planului de învăţământ; repartizarea orelor la catedrele colaboratoare; avizarea şi semnarea certificatelor acordate absolvenţilor D.P.P.D.-ului şi cadrelor didactice perfecţionate prin grade didactice; avizarea comisiilor de examene pentru gradele didactice.
17. Personalul didactic al Departamentului poate avea întreaga gamă de funcţii didactice specifice învăţământului superior (profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar, asistent universitar, preparator universitar) şi este format din specialişti cu studii superioare în psihologie, pedagogie, sociologie, informatică şi diferite specializări (pentru didactica specialităţii şi practica pedagogică). Numărul posturilor pe grade didactice universitare se stabileşte prin Statul de funcţiuni al personalului didactic. Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular sunt considerate vacante şi pot fi ocupate prin concurs. Cadrele didactice de didactica specialităţii au o dublă subordonare, atât faţă de Departament, cât şi faţă de catedrele de specialitate de care aparţin. Cadrele didactice implicate în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice stabilesc orarul activităţilor aferente Departamentului, de comun acord cu reprezentanţii facultăţilor. 
18. D.P.P.D. funcţionează pe baza principiului sistemului de credite academice transferabile. Pentru disciplinele sale se repartizează un număr de 30 credite.
19. Personalul didactic auxiliar şi cel administrativ este cel al universităţii. Personalul auxiliar şi cel administrativ al Departamentului este dimensionat de către Colegiul Senatului Universităţii în funcţie de necesităţi şi normele legale în vigoare. 
20. Secretariatul universităţii, conform fişelor posturilor, ţine evidenţa studenţilor, registrele matricole, cataloagele, foile matricole.
21. Posturile didactice vacante de didactica specialităţii şi practica pedagogică se pot ocupa numai de candidaţi care au predat anterior minimum 2-3 ani în învăţământ şi îndeplinesc celelalte condiţii de concurs.
22. Baza materială a Departamentului este alcatuită din spaţii pentru studiu din cadrul Universităţii, dotate cu mijloace materiale adecvate studiului. Conducerea Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş asigură înzestrarea Departamentului cu literatură de specialitate, cu aparatură specifică de pregătire, inclusiv mijloace moderne de informatizare, comunicare şi multiplicare. 
IV. CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
23. Admiterea studenţilor la cursurile de profesionalizare pedagogică organizate de D.P.P.D. se face pe baza unui interviu pentru evitarea şcolarizării unor persoane aflate în imposibilitate fizică sau psihică de a profesa în învăţământ.
24. Pregătirea studenţilor pentru profesia de cadru didactic se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesia de cadru didactic sunt obligaţi să parcurgă toate activităţile din planul de învăţământ al Departamentului. 
25. Disciplinele psihopedagogice şi metodice, activităţile practice, numărul de ore afectat şi eşalonarea acestora pe semestre, sunt menţionate în Planul de învăţământ, care este obligatoriu pentru toţi studenţii care au optat pentru activităţile Departamentului. 
26. Programul de studii pentru obţinerea certificatului de absolvire este structurat pe două niveluri: nivelul I se va efectua în cursul semestrelor ciclului universitar de licenţă, iar nivelul II se va efectua după obţinerea diplomei de licenţă. 
27. Desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de învăţământ al Departamentului şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţi se fac potrivit Regulamenului didactic şi de activitate profesională a studenţilor din UA Tg. Mureş.
28. Înscrierile la activităţile organizate de D.P.P.D. au loc în fiecare an, între 15 septembrie și 15 octombrie. 
29. Pot opta pentru activităţile D.P.P.D. studenţii înmatriculaţi în anul I.
30. Pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc să obţină dreptul de a profesa în învăţământ, activităţile Departamentului vor fi comasate în regim de învăţământ postuniversitar, cu durată de 1 an, susţinut prin taxe de la cursanţi. Cursanţii sunt obligaţi să efectueze toate activităţile prevăzute în planul de învăţământ al Departamentului. 
31. Absolvirea nivelului I se finalizează cu obţinerea unei adeverinţe de absolvire, eliberată de D.P.P.D. şi avizată de Rectoratul UA din Tg. Mureş, iar a nivelului II se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, care asimilează şi înlocuieşte adeverinţa de absolvire eliberată anterior.
32. Persoanele care nu parcurg nivelurile I şi II pe durata ciclurilor de studii universitare de licenţă se pot înscrie ulterior la activităţile D.P.P.D. organizate în regimul cursurilor postuniversitare. 
33. Modulul Psihopedagogic organizat în regim de curs postuniversitar are structură modulară, independentă de structura anului universitar stabilită. .
34. Pentru disciplinele opţionale din cadrul nivelului I, oferta cuprinde minimum 2 discipline, iar studenţii care au parcurs în cadrul nivelului I una dintre disciplinele opţionale, vor selecta, atunci când vor parcurge nivelul II, una dintre celelalte discipline disponibile în pachetul respectiv. 
35. Absolvenţii nivelului I, care nu se încadrează în învăţământ până la parcurgerea nivelului II, au obligaţia de a efectua, în cadrul nivelului II, un stagiu de 42 de ore de practică pedagogică. 
36. Activitatea didactică se desfăşoară pe baza unor planuri de învăţământ unice la nivel naţional.
37. Pregătirea studenţilor se realizează în regimul activităţilor didactice facultative pentru studenţii Facultăţii de Teatru şi obligatorii pentru Facultatea de Muzică, cu precizarea că cei care optează pentru profesiunea de cadru didactic sunt obligaţi să parcurgă toate activităţile din planul de învăţământ al D.P.P.D.
38. Practica pedagogică se organizează pe grupe de 10-12 studenţi, în unităţile de învăţământ preuniversitar care au statut de „unităţi şcolare de aplicaţie”, conform cerinţelor şi exigenţelor metodologiei în vigoare a Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, pentru specializările din cadrul Facultăţii de teatru (Artele spectacolului şi Teatrologie). 
39. Desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de învăţământ al D.P.P.D. şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţi se fac potrivit Cartei şi a prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din U.A..

V. ACTIVITĂŢI  FINANCIARE 
40. Resursele financiare din taxele de studii se utilizează integral de către universitate în conformitate cu Legea învăţământului republicată (1999), art. 170, paragraful 3, adică fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat. 
41. Taxa de studiu se achită în prima lună din fiecare semestru. Persoanele care doresc amânarea sau eşalonarea achitării taxei, sunt obligate să solicite acest lucru la începutul semestrului, printr-o cerere vizată de directorul D.P.P.D. 
42. Taxa de studiu pentru studenţii înscrişi la activităţile D.P.P.D. se stabileşte în fiecare an de Senatul Universităţii şi se poate plăti semestrial. 
43. Remunerarea cadrelor didactice se face pe baza statelor de funcţii aprobate de Colegiul Senatului Universităţii, cu respectarea normativelor în vigoare.
44. Efectuarea cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale (dotări, deplasări etc) se vor face doar după asigurarea integrală a fondurilor necesare cheltuielilor prioritare ale D.P.P.D-ului pentru: activităţi didactice, elaborare şi multiplicare de cursuri.

VI. DISPOZIŢII FINALE 
45. Prevederile acestui Proiect de Regulament nu contravin legislaţiei în vigoare a Universităţii de Arte din  Tîrgu Mureş. 
46. Prezentul Regulament a fost supus aprobării în şedinţa Colegiului Senatului Universităţii de Arte din data de 28 octombrie 2009 şi va intra în vigoare începând cu această dată. 
47. Regulamentul D.P.P.D.-ului, va fi aprobat în şedinţa Senatului, va căpăta statut de Regulament şi va fi făcut public. 
48. Studenţii şi absolvenţii vor primi regulamentul şi vor certifica, prin semnătură, pe contractul de studii, cunoaşterea şi angajamentul respectării acestuia.