Înscriere pentru concursul de admitere - Doctorat

Formular pre-înscriere doctorat

 

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învățământ: cursuri de zi

 

CIFRE DE ŞCOLARIZARE PROPUSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025:

 

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului:

 

I. Pentru studiile în limba română:

 

Număr total de locuri*

cu granturi de studii*

(fără plata taxei de școlarizare)

cu plata taxei de școlarizare*

10

cu bursă

fără bursă

8

1

1

 

Conducători de doctorat:

Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion Crișan

Prof. univ. dr. habil. Daniela Lemnaru

Prof. univ. dr. habil. Alina Nelega

Prof. univ. dr. habil. Cristian Stamatoiu

Conf. univ. dr. habil. Radu-Silviu Olăreanu

Lect. univ. dr. habil. Cosmin Ardeleanu

 

 

 

II. Pentru studiile în limba maghiară:

 

Număr total de locuri*

cu granturi de studii*

(fără plata taxei de școlarizare)

cu plata taxei de școlarizare*

10

cu bursă

fără bursă

8

1

1

 

Numărul de locuri și teme de cercetare pentru concursul de admitere la doctorat  - 2024

 

Conducători de doctorat:

Prof. univ. dr. habil. Bob Erzsébet

Prof. univ. dr. Béres András

Prof. univ. dr. habil. Jákfalvi Magdolna

Prof. univ. dr. habil. Ungvári-Zrínyi Ildikó

Conf. univ. dr. habil. Kékesi-Kun Árpád

 

* Cifrele de școlarizare sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației

 

 

PERIOADA ADMITERII:

 

La linia de studiu în limba română:

Înscrieri: 9-20septembrie 2024(în data de 20 septembrie cel târziu până la ora 13.00);

Examene: 23-27septembrie 2024;

Afișarea rezultatelor: 27septembrie 2024.

Confirmarea locurilor și încrierea candidaților admiși: 27-30 septembrie 2024.

 

 

 

La linia de studiu în limba maghiară:

Înscrieri: 9-20septembrie 2024(în data de 20 septembrie cel târziu până la ora 13.00);

Examene: 23-27septembrie 2024;

Afișarea rezultatelor: 27septembrie 2024.

Confirmarea locurilor și încrierea candidaților admiși: 27-30 septembrie 2024.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  

1.cerere de înscriere;
2.curriculum vitae;
3.lista de publicaţii şi de creaţie artistică (dacă e cazul);
4.un portofoliu de creații artistice proprii, conținând materialele audio – video ale creațiilor artistice, premii, distincții şi titluri obţinute, cronici/recenzii ale creațiilor artistice personale; liste cu granturi artistice, cu participări la festivaluri și la programe de rezidență artistică, cu  coordonare de masterclass-uri/ateliere de creaţie/workshopuri, dovedite prin programul de organizare al evenimentelor – în cazul candidaților la concursul de admitere pentru doctoratul profesional (se depune la înscriere);
5.certificatul de naştere – copie legalizată;
6.certificatul de căsătorie (dacă e cazul) - copie;
7.diploma de bacalaureat – copie legalizată;
8.diploma de licenţă şi foaia matricolă – copie legalizată;
9.În cazul studiilor efectuate în străinătate: atestat privind recunoașterea studiilor efectuate în străinătate, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (www.cnred.edu.ro);
10.copie xerox a cărţii de identitate;
11.adeverință medicală (de la medicul de familie – conține: nu suferă de boli contagioase, apt pentru continuarea studiilor);
12.trei fotografii 3x4;
13.diploma de master şi foaie matricolă ;
14.certificat de competenţă lingvistică ;
15.referat cu tema tezei de doctorat – concept structurat într-un referat (4-6 pagini) privind tema, aria şi bibliografia cercetării propuse pentru studiile universitare de doctorat (doctorat științific);
16.referat cu tema tezei de doctorat – concept structurat într-un referat (4-6 pagini) privind tema propusă pentru studiul doctoral din portofoliul de creații artistice proprii, cu materiale audio - video de exemplificare a acestuia; bibliografia şi concepţia privind efectuarea analizei ştiinţifice sistematice a creațiilor artistice luate în studiu (doctorat profesional);
17.rezumat scris al proiectului  în limba engleză (pentru candidaţii care nu dețin Certificat de competenţă lingvistică)
18.un dosar plic.


Taxa de înscriere: 200 lei
Taxa pentru proba de competenţă lingvistică: 50 lei

Examenul de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională se susţine în faţa unei comisii de specialişti, numite în acest scop de Rectorul Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică  

Modalitatea de achitare a taxei de înscriere: personal, la caseria universității, sau prin virament bancar:
UNIVERSITATEA DE ARTE,
Târgu-Mureș
540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Cont RON – RO32TREZ47620F330500XXXX
Banca: TREZORERIA TG. MUREŞ
Cod fiscal: 4323101

Taxa de şcolarizare: Pentru cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvețiene: 6000 lei/an universitar

Pentru studenţii străini (cu excepția cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):  770 EUR/lună 
       
Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 
Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureş absolvenţi de studii universitare de masterat.  Absolvenții învățământului universitar cu diplome de licență sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.


PROBELE DE CONCURS (studiile în limba română):  

Doctoratul științific:

I. PROBĂ DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ în limba engleză 
- pentru candidaţii care nu au depus Certificat de competenţă lingvistică - probă eliminatorie

1.Citirea unui scurt text în limba engleză, comentarea textului, răspunsuri la întrebările referitoare la text
(verificarea aptitudinilor de citire, înţelegere, vorbire liberă)
2.Prezentarea orală a temei propuse pentru studiile doctorale (3-5 minute) (verificarea aptitudinii de vorbire şi a cunoaşterii vocabularului de specialitate).
Candidaţii sunt rugaţi să pregătească un rezumat scris al proiectului  în limba engleză (2-5 pagini, caractere Times New Roman 12, distanţă 1,5) care se predă la înscriere.

Obs. Se recunosc următoarele tipuri de certificate:
Engleză: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. la testul scris, 230-300 p. la testul electronic); IELTS Academic (nivelul 7); Franceză: DALF, DHEF, DELF, TCF (nivelul 400 p.), TCI (nivelul 800 p.), CCIP; Germană: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Italiană: CELI (nivelul 3, 4, 5), CILS (nivelele 3, 4); Spaniolă: DELE (nivelul DSLE), CBEN, CSEN. Rusă: cerificat recunoscut internațional

II. PROBĂ SCRISĂ, pe baza unei tematici anunțate cu cel puțin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere – pondere: 50% din nota finală
1.CRIȘAN, Sorin, „Teatralitatea sau în căutarea specificității teatrului“, în: Teatru și cunoaștere, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008, pp. 65-125.
2.GASSNER, John, Formă și idee în teatrul modern, prefață și traducere de Andrei Băleanu, București, Editura Meridiane, 1972.
3.NELEGA, Alina, „Formule de compoziție ale textului de scenă“, în: Structuri și formule de compoziție ale textului dramatic, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, pp. 140-201.
4.OSTERMEIER, Thomas, „Un realism angajat. Teatrul în epoca angajării sale“, în: Teatrul și frica, texte reunite de George Banu și Jitka Goriaux Pelechova, traducere în limba română de Vlad Russo, prefață de George Banu, București, Editura Nemira, 2016, pp. 39-62.
5.STANISLAVSKI, Konstantin Sergheevici, „Starea scenică“, în: Munca actorului cu sine însuși, vol. 2, traducere din rusă de Raluca Rădulescu, răspuns lui Stanislavski de Jerzy Grotowski, București, Editura Nemira, 2014, pp. 395-451.

III. COLOCVIU în cadrul căruia se verifică cultura teatrală, preocupările ştiinţifice/artistice și aptitudinile de cercetare/creație artistică ale candidatului pe baza prezentării temei propuse pentru teza de doctorat – pondere: 50% din nota finală.  


Doctoratul profesional:
I. PROBĂ DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ în limba engleză 
- pentru candidaţii care nu au depus Certificat de competenţă lingvistică - probă eliminatorie

1.Citirea unui scurt text în limba engleză, comentarea textului, răspunsuri la întrebările referitoare la text
(verificarea aptitudinilor de citire, înţelegere, vorbire liberă)
2.Prezentarea orală a temei propuse pentru studiile doctorale (3-5 minute) (verificarea aptitudinii de vorbire şi a cunoaşterii vocabularului de specialitate).
Candidaţii sunt rugaţi să pregătească un rezumat scris al proiectului  în limba engleză (2-5 pagini, caractere Times New Roman 12, distanţă 1,5) care se predă la înscriere.

Obs. Se recunosc următoarele tipuri de certificate:
Engleză: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. la testul scris, 230-300 p. la testul electronic); IELTS Academic (nivelul 7); Franceză: DALF, DHEF, DELF, TCF (nivelul 400 p.), TCI (nivelul 800 p.), CCIP; Germană: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Italiană: CELI (nivelul 3, 4, 5), CILS (nivelele 3, 4); Spaniolă: DELE (nivelul DSLE), CBEN, CSEN. Rusă: cerificat recunoscut internațional

II. PROBĂ SCRISĂ, pe baza unei tematici anunțate cu cel puțin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere – pondere: 50% din nota finală;

1.Ariane Mnouchkine: Arta prezentului (trad. Daria Dimiu), București, Fundația culturală „Camil Petrescu”, Revista Teatrul Azi, 2010.
2.Declan Donnellan: Actorul și ținta. Reguli și instrumente pentru jocul teatral (trad. Saviana Stănescu și Ioana Ieronim), Editura UNITEXT, 2006.
3.Anne Bogart: A director prepares. London, Routledge, 2001.
4.Peter Brook: Spațiul gol (trad. Monica Andronescu), București, Editura Nemira, 2014.

III. PROBĂ ORALĂ: Prezentarea portofoliului de creații artistice proprii și a temei propuse pentru teza de doctorat  - pondere 50% din nota finală.
Pentru studiile în limba maghiară vezi criteriile de admitere redactate în limba maghiară.

Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
540057 Târgu-Mureş, Str. Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281 
E-mail: uat@uat.ro 
Website: www.uat.ro
phd-uat.ro/acasa/

 

Formularul de înscriere și modelul declarației privind protecția datelor personale se găsește la adresa:

https://www.uat.ro/admitere/inscriere